Uppföljning

Vid uppföljningsbesöket kolla:

  • Har man fått kontakt med kommunens verksamhet?
  • Har anhöriga fått stöd?
  • Eventuell dosupptrappning?

Den kognitiva testningen ska helst göras av samma person som gjorde den första testningen.

Utsättningsförsök

Skattningsskala, t.ex. MMT eller ”utvärdering av demenssymptom”, bör användas innan påbörjande av läkemedelsbehandling, för att så objektivt som möjligt kunna utvärdera behandlingseffekten. Denna kompletteras med synpunkter från anhöriga, vårdpersonal och behandlande läkare.

Bristande effekt kan vara om patienten tappat flera poäng på MMSE-SR, förlorat ADL-förmåga, språklig förmåga, orienteringsförmåga m.m.

Tidigast 4 månader efter insatt behandling och senast efter 12 månader ska utvärdering och ställningstagande till fortsatt behandling göras.

Vid tveksam effekt kan utsättningsförsök göras.
Kolinesterashämmare kan utsättas utan nedtrappning. Inom 2-3 veckor görs en utvärdering av symtom. Om patientens funktion försämras, ha beredskap för återinsättning av läkemedlet.

Dock måste upptrappning ske som vid nyinsättning.


Tillbaka till toppen