Två kvinnor i vita rockar. Den ena syns bakifrån och vi ser att hon läser ett dokumentdär hon håller sitt finger vid en textrad. Den andra lutar sig över bordet och håller i en smal remsa av något hon verkar studera närmare.

Laboratoriemedicin

Laboratoriemedicin bedriver verksamhet inom klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Vi finns tillgängliga dygnet runt på våra sjukhus i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik.

Tillsammans med primärvården finns ett utvecklat samarbete när det gäller kvalitetssäkring av Patientnära analysverksamhet (PNA)

Laboratoriet är, sedan många år, kvalitetssäkrat och ackrediterat enligt Swedac SS-EN ISO 15189. Utöver Swedac så inspekteras laboratoriet regelbundet av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Läkemedelsverket. Laboratorieverksamheten vid Ånge hälsocentral är ackrediterade filial till laboratoriet.

Mätosäkerhet för laboratoriets undersökningar framgår av dokumentation under fliken Kvalitet.

Kontakta laboratoriet för att få aktuell förteckning över ackrediteringens omfattning.

Informationsmaterial, remisser och blanketter

Inför provtagning

Det finns flera orsaker som bidrar till osäkerheten i ett undersökningsresultat blnd annat preanalytiska och analytiska faktorer samt biologisk variation. Kombinationen av alla faktorer utgör den totala variationen.  

Patientinformation

Inför provtagning finns allmänna rekommendationer avseende förberedelser medan det för vissa undersökningar finns mer detaljerade krav på förberedelser.

Provtagningsanvisningar

Laboratoriets provtagningsanvisningar går att söka via webbplatsens sökfunktion

Remisser

Externa vårdgivare kan beställa länsgemensamma remisser via regionens inköpsavdelning. I de fall elektroniska remisser inte kan användas så kan Regionens vårdgivare beställa remisser via regionens e-handelsystem. Vissa remisser kan även skrivas ut direkt från Remisser under Informationsmaterial.

Det är viktigt att remissen är fullständigt och tydligt ifylld samt signerad av provtagare och enhet. Identitetsuppgifterna ska vara kontrollerade genom ID-handling.

Använd streckkodsetiketter för ID och beställare.

För streckkodsremisser gäller att analysbeställning/undersökning markeras med blå eller svart kulspetspenna i avsedd ruta. Tag ett rör för varje begärd analys eller för varje inramad analysgrupp. Märk provtagningsrör med förtryckt streckkodsetikett om sådan finns för begärd analys. I övriga fall anges begärd analys på omärkt streckkodsetikett.

För vissa remisser ska önskad analys anges i klartext. Vid behov anges diagnos, frågeställning och kliniska uppgifter. För urinsamling ska uppsamlingstid och urinmängd anges.

Remissen bör inte vikas. Om remissen måste vikas, vik då vid markeringen. Remisser packas alltid utanför transporthylsa/ provtagningskärl.

Feltagna eller felmärkta prover

Fel eller omärkta rör/remisser: Omärkta eller ofullständigt märkta provtagningskärl/rör eller remisser kan av säkerhetsskäl inte analyseras.  

Feltagna eller felmärkta prover: Laboratoriet utför inte analys på prover som är feltagna på sådant sätt att provsvarets riktighet kan påverkas och ansvarar inte heller för felaktiga provsvar beroende på att provtagning inte är utförd efter laboratoriets anvisningar.

För prover till blodcentralen som inte tagits eller märkts enligt gällande författningar gäller att de inte kan analyseras.

Riskklassificering och transport av prover

Prover ska riskbedömas och kategoriseras och det är avsändarens ansvar att provet är rätt klassificerat, förpackat, korrekt märkt och att rätt dokument bifogas. Kontakta Laboratoriemedicin vid osäkerhet kring klassificering och transport av prov.

För provmaterial som misstänks innehålla smittämnen som klassificerats som ”klass 3” eller ”klass 4” gäller särskilda rutiner enligt Smittrisker (AFS 2018:4).

Anvisningar kring transporter av prover framgår av Folkhälsomyndigheten: Packa provet rätt.

Remiss nr 3 Mikrobiologisk undersökning har särskilt utrymme för att ange om prov kan innehålla smittämne tillhörande klass 3 eller 4. Om så är fallet skall det alltid anges på såväl remiss som provmateriel.

Provtagning

En fastställd rörföljd vid provtagning avser att undvika felaktiga analysresultat beroende på att rörens tillsatser överförs från ett rör till ett annat vid provtagningen.

Missbruksanalyser i urin

Laboratoriet tillämpar kvalitetssäkrad provtagning för undersökning av missbruksanalyser i urin. Det innebär att provlämnaren får lämna sitt samtycke till provtagningen samt får bevittna när provet hälls över i provrör. Provet hanteras därefter i en obruten kedja på laboratoriet.

Missbruksanalyser i urin är av Swedac ackrediterade undersökningar och laboratoriet är även ackrediterat för "arbetsplatstestning".

Referensintervall

För flertalet undersökningar finns fastställda referensintervall. Om fastställda referensintervall saknas används vanligen utlåtanden eller hänvisningar till referensmaterial. För klinisk information och bedömning se laboratoriets provtagningsanvisningar.

Kontakt

Se 1177.se för kontaktinformation till provtagningsenheter.


Tillbaka till toppen