A. Beslut egenvård

  • Dokumenteras i patientens journal (på sjukhuset skriver läkaren bedömningen i slutanteckningen).
  • Patienten ansvarar för egenvården och
    • a. utför den på egen hand eller med hjälp av närstående
    • b. behöver praktisk hjälp för att utföra den(patienten eller hälso- och sjukvården ansvarar för instruktionen)
    • c. får ett egenvårdsintyg av den legitimerade bedömaren (mall finns under brev i SystemCross)
    • d. en plan/instruktion för insatsen bör skrivas om uppgiften är förenad med flera moment eller där den enskilde kan ha svårt att uttrycka sig muntligt

Tillbaka till toppen