Sara Hjalmarsson, God och nära vård-ledare, Sollefteå kommun

Varför är omställningen till en god och nära vård viktig?

Vården och omsorgen behöver komma närmare medborgaren, bli mer relationell, personcentrerad och tillgänglig. Nära kan också innebära känslan av att vara nära.

Vården och omsorgen behöver mer utgå ifrån medborgarens egen vardag och kontext samt främja medborgarnas egna förmågor och kompetens gällande sitt behov av vård och omsorg. Den behöver vara personcentrerad. Detta kan bara ske om det sker tillsammans med medborgaren.

En personcentrerad vård och omsorg innebär också att samverkan mellan kommunen och regionen behöver stärkas och intensifieras, i syfte att skapa en vård och omsorg där personen som är i behov av vård och omsorgsinsatser är i fokus och där vårdgivargränser eller verksamhetsgränser inte påverkar insatserna.

Genom det förebyggande arbetet, som också är en viktig del av omställningen, har vi också en möjlighet att minska ohälsan på sikt. 

Hur vill du bidra till en ökad samverkan mellan kommuner och region?

Genom att i min roll i organisationen agera som möjliggörare, bidra till att främja samverkan mellan kommun och region, förmedla kunskap kring omställningen och incitamenten för den samt att jobba i nära samverkan med medarbetarna i organisationen, men också med övriga samverkanspartners, för att omställningen ska bli verklighet.

 


Tillbaka till toppen