Analys av prover i labb.
Personal inom vård och omsorg ska fortsatt provtas vid symtom.

Ny klassning och andra förändringar gällande covid-19

2022-03-31 08:00

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Anmälningsplikt samt smittspårningsplikt i vård- och omsorgsmiljö

Från och med den 1 april 2022 klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Covid-19 är dock fortsatt anmälningspliktig. Klinisk smittskyddsanmälan behöver inte göras av laboratorieverifierade fall. I de fall diagnosen endast konstaterats med antigentest taget i hälso- och sjukvårdens regi, skall klinisk smittskyddsanmälan göras om kriterierna för bekräftat fall är uppfyllda enligt Folkhälsomyndighetens falldefinition.

Vidare har Folkhälsomyndigheten beslutat att covid-19 även i fortsättningen skall smittspåras i verksamheter som vårdar eller har omsorg om personer med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19. Exempel på omsorgsverksamheter där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka i covid-19 vistas är säbo för äldre, hemtjänst och viss LSS-verksamhet.

Särskilda förhållningsregler avskaffas

Att sjukdomen inte längre är allmänfarlig och samhällsfarlig innebär i praktiken att patienter med covid-19 inte längre kan ges förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Den allmänna rekommendationen att stanna hemma om man är sjuk gäller fortsatt, liksom att vård- och omsorgspersonal enligt gällande provtagningsindikation ska provta sig vid symtom som kan vara covid-19.

Från och med 1 april skall personal som har symtom provtas via sin aktuella hälso-/vårdcentral, då regionen pausar egenprovtagningen för covid-19.

Ingen kostnadsfrihet för vård och behandling

Då covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom kommer vård och behandling inte längre att vara kostnadsfri för patienten. Provtagning av vård- och omsorgspersonal enligt gällande provtagningsindikation är dock även i fortsättningen kostnadsfri, liksom provtagning av patienter och omsorgstagare i smittspårningssyfte. I Sverige är dessutom all vaccination mot covid-19 kostnadsfri.

Smittförebyggande åtgärder

Mot bakgrund av det epidemiologiska läget med fortsatt relativt oförändrad nivå av antal inneliggande patienter och fortsatt förekomst av utbrott av covid-19 i vården och äldreomsorgen, kommer de flesta åtgärder för att förebygga covid-19 att vara kvar efter 1 april. Det som förändras är att kommunerna rekommenderas att avsluta den regelbundna antigenscreeningen av symtomfri personal från och med den 4 april.

Antigenscreening av patienter utan symtom vid inläggning på sjukhus fortsätter och nuvarande nivå av source control (kontinuerlig munskyddsanvändning för att förebygga smittspridning) kvarstår oförändrad. Bedömning kring förändringar av dessa åtgärder görs fortlöpande utifrån det epidemiologiska läget.


Tillbaka till toppen