Kikhosta gravida

Smittskyddsläkaren rekommenderar att Region Västernorrland snarast implementerar Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot kikhosta till gravida. Information från smittskyddsläkaren om vaccination mot kikhosta till gravida kommer att läggas upp löpande på denna sida.

Vaccination mot kikhosta till gravida – information till vårdpersonal

Frågor och svar

Varför ska gravida vaccineras?

Kikhosta är en allvarlig sjukdom hos spädbarn. Vid vaccination under graviditet överförs antikroppar från modern till fostret. Barnet är då skyddat under de första månaderna i livet, innan det själv hinner få vaccin mot kikhosta.

Vem ska erbjudas vaccin?

Gravida från graviditetsvecka 16 och i god tid före beräknad förlossning, för att även skydda barn som föds för tidigt. Om vaccin ges mindre än två veckor före förlossningen hinner antikroppar inte överföras till barnet. Vaccin kan dock övervägas sent i graviditeten eftersom modern får ett skydd och därmed minskar risken att själv insjukna i kikhosta och smitta sitt barn. Vaccination rekommenderas under varje graviditet oavsett tidsintervall sedan eventuella tidigare påfyllnadsdoser.

Behöver gravida födda 1979-1996 grundvaccineras mot kikhosta?

Nej. Alla gravida rekommenderas vaccination mot kikhosta under graviditet med boostervaccin - oavsett tidigare vaccinationsstatus avseende kikhosta (eller tetanus/difteri). Vaccination under graviditet ger en hög titer antikroppar som förs över till fostret oavsett tidigare vaccinationsstatus.

I Sverige slutade man vaccinera mot kikhosta 1979 för att sedan återuppta vaccinationerna 1996. Det finns alltså en generation som inte fått vaccin mot kikhosta inom barnvaccinationsprogrammet. Vid vaccination mot kikhosta under graviditet, med syfte att skydda spädbarn den första tiden i livet, spelar inte detta någon roll.

Om en gravid är helt ovaccinerad även mot tetanus och difteri kan man med fördel erbjuda fortsatt vaccination efter graviditeten för att ge en grundläggande immunitet (och då ta ställning till annat vaccinationsbehov, t.ex. mot polio, mässling och röda hund). Om fler graviditeter planeras är det klokt att se över hur en sådan vaccinationsserie ska se ut, eftersom man vill erbjuda vaccination mot kikhosta igen under nästa graviditet.

Vem kan ordinera vaccin?

För närvarande kan endast läkare ordinera vaccination mot kikhosta till gravida. Ett tillägg väntas i författning HSLF-FS 2018:43 som möjliggör för distriktssköterskor och sjuksköterskor med specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, liksom för sjuksköterskor som genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom, att ordinera vaccination mot kikhosta till gravida.

När börjar Västernorrland vaccinera gravida mot kikhosta?

Mödravården informerar från och med 2022-09-15 alla gravida om gällande rekommendation från Folkhälsomyndigheten.

Var ska vaccinet ges?

Mödravården är en del av närsjukvårdens organisation där hälso- och vårdcentraler ingår. Det finns idag ingen möjlighet att vaccinera gravida på mödravårdcentralerna, utan vaccin ges på hälso- och vårdcentral.

Vad kostar vaccination?

Enligt beslut från regionfullmäktige i Västernorrland 220622-23 dnr 22RS3 är vaccination mot kikhosta kostnadsfri för alla som efter medicinsk bedömning anses ha ett otillräckligt skydd. Det är i nuläget inte klarlagt om vaccination av gravida mot kikhosta i syfte att skydda spädbarn efter födseln omfattas av detta beslut.

Smittskyddsläkaren rekommenderar kostnadsfrihet för att öka den allmänna vaccinationstäckningen i gruppen och motverka socioekonomiskt orsakade skillnader i vaccinationstäckningen. En person, inklusive den som är gravid, som inte vaccinerats mot kikhosta de senaste fem åren eller inte själv har haft kikhosta de senaste 15 åren, kan anses ha ett otillräckligt skydd mot sjukdom och för sin egen skull erbjudas vaccin kostnadsfritt enligt regionfullmäktiges nuvarande beslut.

Vilket vaccin ska användas?

I Region Västernorrland rekommenderas i första hand användning av Boostrix för vaccination mot kikhosta till gravida. Det finns för närvarande tre tillgängliga vaccin med indikation passivt skydd mot kikhosta hos spädbarn, när barnets moder fått vaccinet under graviditeten: Boostrix och Boostrix Polio från GlaxoSmithKline samt Triaxis från Sanofi AB. Av dessa tre är endast Boostrix Polio upphandlat i RVN, men vaccinet Boostrix (utan polio-komponenten) och Triaxis kan beställas till listpris.

Boostrix har i nuläget det mest förmånliga priset. En nationell upphandling av vaccin mot kikhosta med aktuell indikation planeras av ADDA och förväntas vara klar hösten 2023. Observera att vaccinet diTekiBooster saknar aktuell indikation

Hur beställer man vaccin?

Se information på regionens vaccinationssidor och i bilagan Kontaktvägar för beställning av vacciner: Region Västernorrland - Upphandlade vacciner (rvn.se).

Hur journalförs vaccination?

Given vaccination ska journalföras av den vårdenhet som ordinerar och administrerar vaccinationen. Mödravårdsöverläkaren och smittskyddsläkaren rekommenderar att vaccination mot kikhosta till gravida registreras i journalsystemet Mitt Vaccin och att systemet, om så behövs, anpassas för denna registrering.

För att möjliggöra utvärdering av regionens vaccinationsinsats och ge underlag för kvalitets- och förbättringsarbete bör sökbar information finnas avseende orsak till vaccination (graviditet), graviditetsvecka när vaccination ges samt enhet (MVC/HC/VC) där den gravida är listad.

Vem ska inte vaccineras?

Absolut kontraindikation mot vaccination är svår allergi mot någon komponent i vaccinet. Vid annan allvarlig reaktion inom 48 timmar från tidigare vaccindos ska medicinsk bedömning göras.

Var finns information till gravida om vaccination?

Informationsbladet Om vaccinationer för dig som är gravid från Folkhälsomyndigheten kan delas ut i mödravården så fort regionen startat vaccination mot kikhosta till gravida. Informationsbladet behöver då kompletteras med lokal information om hur och var den gravida kan vaccinera sig. Mer information för allmänheten om kikhosta och vaccin mot sjukdomen finns på 1177.se.

Mer information om kikhosta för vårdpersonal

Rekommendation om vaccination mot kikhosta för gravida - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kikhosta – om vaccination - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomsinformation om kikhosta - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kikhosta – sjukdomsstatistik - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn - Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Infpreg om kikhosta (sidan är ej uppdaterad med den nya vaccinationsrekommendationen)

Smittskyddsblad

Läkarinformation och patientinformation (slf.se) (skrolla ner till kikhosta)

Vårdhygienisk riktlinje kikhosta

Kikhosta Vårdhygienisk riktlinje (Region Västernorrlands intranät)


Tillbaka till toppen