Vaccination mot pneumokocksjukdom

Pneumokocker (Streptococcus pneumoniae) är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner såsom pneumoni, otit och sinuit samt en av de vanligaste orsakerna till bakteriell meningit och sepsis. Alla åldrar kan drabbas av pneumokockinfektion, men det är vanligast hos de yngsta och äldsta.

Tillgängliga vacciner


Det finns två typer av pneumokockvaccin: konjugatvaccin (PCV) som ingår i barnvaccinationsprogrammet och även används till vissa medicinska riskgrupper respektive polysackaridvaccin (PPV) som rekommenderas till personer som är 65 år och äldre samt till personer med vissa kroniska sjukdomar.

På den svenska marknaden finns fyra olika konjugatvacciner: PCV10,  PCV13,  PCV15 respektive PCV20 som ger skydd mot 10, 13, 15 respektive 20 pneumokockserotyper. PCV10 är godkänd för vaccination av barn mellan sex veckor och fem år, och PCV13 för barn från sex veckor samt vuxna. PCV15 och PCV20 är endast godkända för vaccination av vuxna. Det finns bara ett tillgängligt polysackaridvaccin i Sverige: PPV23 som ger skydd mot 23 pneumokockserotyper och är godkänt för barn från två års ålder och vuxna.

Vaccinationsrekommendationer

Vaccinationsprogram för barn

Se fliken Barnvaccinationer på regionens vaccinationssidor för ytterligare information.

Särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper

Sedan mars 2022 ingår vaccination mot pneumokocker i ett särskilt nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper och personer som är 75 år gamla.

Folkhälsomyndighetens vaccinationsrekommendation

Vaccination mot pneumokocksjukdom rekommenderas till vuxna och barn från två års ålder med sjukdomar eller tillstånd som ger ökad risk respektive mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom samt till personer som är 65 år och äldre.

Sjukdomar och tillstånd som ger ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom:

 • Kronisk hjärtsjukdom               
 • Kronisk lungsjukdom (t.ex. KOL eller svår astma)
 • Tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation (t.ex. vissa kroniska neurologiska sjukdomar eller extrem fetma)
 • Kronisk leversjukdom
 • Kronisk njursvikt
 • Diabetes mellitus                     
 • Personer som är 65 år eller äldre                     
 • Personer med alkohol- eller narkotikaberoende                   
 • Rökare             
 • Svetsare

Sjukdomar och tillstånd som ger mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom:

 • Aspleni eller hypospleni (splenektomerade personer, tillstånd som medför bristande mjältfunktion, planerad splenektomi)
 • Likvorläckage (likvorläckage eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen)
 • Nedsatt immunförsvar (Personer som har genomgått stamcells- eller benmärgstransplantation. Personer med hematologisk cancer, sicklecellsanemi och lungcancer. Nedsatt immunförsvar pga. behandling, t.ex. med TNF-alfa-hämmare, monoklonala antikroppar eller cytostatika.)
 • Cochleaimplantat
 • Cystisk fibros
 • Organtransplantation

Val av vaccin

Personer med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Tills vidare rekommenderas en dos PPV23 (Pneumovax) enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper från 2020 (Folkhalsomyndigheten.se)

Personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att använda PCV20 (Apexxnar) vid vaccination av vuxna som tillhör en grupp med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom. För barn 2–17 år rekommenderas tills vidare ett vaccinationsschema med PCV13 (Prevenar 13) och PPV23 (Pneumovax) enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 2020. Se Uppdaterade rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom (folkhalsomyndigheten.se) för detaljer och vaccinationsscheman beroende på tidigare givna vaccinationsdoser. Stamcellstransplanterade personer vaccineras enligt särskilt schema.

Ordinationsrätt pneumokockvaccin

Läkare är behöriga att ordinera vaccin mot pneumokocksjukdom till alla. I Socialstyrelsens författning HSLF-FS 2018:43 (socialstyrelsen.se)framgår att en sjuksköterska med specialistutbildning till distriktsköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera vaccin mot pneumokocksjukdom i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination till riskgrupper. Även en sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med specialistutbildningen till distriktssköterska eller specialistutbildningen inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att till barn och vuxna ordinera vaccination enligt ovanstående rekommendationer. Det är verksamhetschefen som bedömer om en utbildning är likvärdig och beslutet ska dokumenteras skriftligt. En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning än de som anges ovan och som innefattar kunskapsområdet vaccination mot pneumokocksjukdom kan efter verksamhetschefens dokumenterade beslut bli behörig att till vuxna ordinera pneumokockvaccin enligt ovanstående rekommendationer.

Kostnad för vaccination

Enligt beslut av regionfullmäktige i Västernorrland 2022-04-26—27 dnr 22RS3 är pneumokockvaccination helt avgiftsfri för medicinska riskgrupper och personer som är 75 år (det år de fyller 75 år) och äldre. Personer som är mellan 65 och 74 år och inte tillhör en medicinsk riskgrupp måste tills vidare betala själva för vaccinationen (prissekretess råder, men information kan fås från vaccinerande enhet). Om pneumokockvaccination ges samtidigt som kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensa debiteras patienten ingen stickkostnad.

Dokumentation av vaccination

Pneumokockvaccination ska dokumenteras i journalsystemet Mitt vaccin.

Läs mer:

Vaccination mot pneumokocker (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomsinformation om pneumokockinfektion (folkhalsomyndigheten.se)

Sjukdomsstatistik pneumokockinfektion (folkhalsomyndigheten.se)


Tillbaka till toppen