Modern dansföreställning.

49 146 000 kr fördelas till regional kultur i Västernorrland 2021

2021-02-25 12:58

Nämnden för hållbar utveckling beslutade 17 februari om fördelning av statsbidrag för regional kultur. I årets fördelning ingår två öronmärkta satsningar på 950 000 kr till att stärkta bibliotek och 750 000 tillförstärkning av den musikaliska scenkonsten. Utöver detta fick Region Västernorrland 752 000 kr i förstärkning 2021 för särskilda regionala prioriteringar.

Kulturplan för Västernorrland 2019-2022 ligger till grund för beslutet om hur statsbidraget fördelas, säger ordförande i Regionala nämnden för hållbar utveckling, Hans Backlund. Den är en handlingsplan för kulturutveckling och samverkan i vårt län. De särskilda satsningarna går till ökad tillgänglighet till regional arkivverksamhet, exempelvis för barn och unga. Ett annat område som förstärks är Bild- och formområdet där regionen vill verka för att fler yrkesverksamma konstnärer kan verka i regionen. Utöver detta prioriteras arrangörsutveckling med fokus på barn och unga. Vi ser att satsningarna är viktiga trots att totalsumman är en liten del av det totala anslaget. Det går till verksamheter som inte har stora statliga och regionala stöd, och insatserna är kulturpolitiskt prioriterade.

2020 fördelades 46 082 000 kr. Uppräkning för löne- och prisomräkning är 1,3 %.

Om Kultursamverkansmodellen

Inom det som kallas kultursamverkansmodellen fördelas varje år statsbidrag till regionerna för regional kulturverksamhet. Bidraget styrs av förordningen 2010:2012, Statens författningssamling.

Region Västernorrland gick med i samverkansmodellen 2013 och under åren har det statliga stödet till Västernorrland höjts från totalt 41 808 miljoner 2013 till 49 146 miljoner år 2021.

Mottagare är Scenkonst Västernorrland AB, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland inklusive hemslöjdskonsulenterna, Näringslivsarkiv i Norrland, Föreningsarkivet Västernorrland, Regionbiblioteket Västernorrland samt Riksteatern Västernorrland och konstkonsulentverksamheten.

Om Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet

Statsbidraget ska enligt förordningen fördelas av Regionerna till regional främja en god tillgång för länets invånare till

  1. professionell teater-, dans- och musikverksamhet
  2. museiverksamhet och museernas kulturmiljöarbete
  3. biblioteksverksamhet och läs- och litteraturfrämjande verksamhet
  4. professionell bild- och formverksamhet
  5. regional enskild arkivverksamhet
  6. filmkulturell verksamhet, och
  7. främjande av hemslöjd

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta: kultur.regional-utveckling@rvn.se


Tillbaka till toppen