Aktuellt från Regionala nämnden 16 december

2015-01-12 10:59

Här får du en kort information om beslut i ärenden som rör Regional utveckling. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök fliken Demokrati & insyn.

Medfinansiering Västernorrlands Energikontor 2015 – 2017

Regionala nämnden beslutade att medfinansiera Västernorrlands Energikontor med 150 000 kronor per år under treårsperioden 2015-2017. Det är viktigt att samverkan inom energiområdet fortsätter att utvecklas i länet. Energiområdet är en viktig regional utvecklingsfråga. Verksamheten vid Energikontoret har under 2013 kommit igång i ny regi hos Kommunförbundet Västernorrland. CERO- projektet där kommunerna kartlagt tjänsteresorna är ett bra exempel där Energikontoret samordnat arbetet med stöd av Energimyndigheten.

Regional biblioteksplan 2015-2017 Västernorrland

Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Den nuvarande bibliotekslagen trädde i kraft den 1 januari 2014. Arbetet med att ta fram en ny regional biblioteksplan intensifierades vid Länsbiblioteket Västernorrland, Regional utveckling.

Den nya biblioteksplanen innebär en anpassning till nya bibliotekslagens skrivningar, bland annat vad gäller en stärkt bibliotekssamverkan och tydligare prioriterade målgrupper. Fokus i planen har tydligare flyttats från en beskrivning av länets samlade biblioteksresurser till länsbibliotekets egen verksamhet.

Läs mer i Regional biblioteksplan 2015-2017 Västernorrland

Hantering av offentlig konst vid Landstinget Västernorrland

Regionala nämnden beslutade att anta nya principer och riktlinjer för offentlig konst i landstinget. Målet är att forma principer och riktlinjer för upphandling, inköp och förvaltning av offentlig konst vid Landstinget Västernorrland. Riktlinjerna speglar vad landstinget vill förmedla till medborgarna samt vilket konstklimat man vill medverka till i länet.

Läs mer i riktlinjerna för hantering av offentlig konst vid Landstinget Västernorrland

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

Läs mer under fliken Demokrati & insyn under protokoll


Tillbaka till toppen