Aktuellt från Regionala nämnden 18 mars

2014-05-02 11:47

Här följer en kort information om regionala nämndens beslut i några utvalda ärenden från sammanträdet den 18 mars 2014. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök fliken Demokrati & insyn.

Verksamhetsberättelse Regional utveckling 2013

Regionala nämnden granskade och fastställde under sammanträdet förvaltningen Regional utvecklings verksamhetsberättelse från 2013.

Val av ersättare till Regionala nämndens arbetsutskott

Åsa Möller (M) har avsagt sig sina uppdrag inom Landstinget Västernorrland. Regionala nämnden utsåg under sammanträdet Tony Andersson (M) till att ersätta henne inom Regionala nämndens arbetsutskott.

Beslut om medfinansiering för projekt Kulturarv i utveckling

Landstinget Västernorrland står tillsammans med Länsstyrelsen Västernorrland och Länsmuseet Västernorrland bakom strategiprogrammet Kulturarv i Utveckling 2012-2015. I syfte att uppnå målen för strategiprogrammet har ett projektförslag utformats och Länsstyrelsen Västernorrland har därför sökt medfinansiering i ett samverkansprojekt för år 2014 och 2015.

Projektet innefattar:

 • Kulturarvsdagar
 • Nationell konferens om tillväxt och kulturarv hösten 2014
 • Kulturarvsutbildningar och lokal historia
 • Mer kunskap om kulturarv i Västernorrland
 • Kulturarv på nätet – utvecklingsprojekt för förståelse av nyttan och konsekvenserna kring digitalisering
 • Västernorrland på plats i Umeå 2014

Regionala nämnden beslutade:

 • Att medfinansiera Kulturarv i utveckling med 300 000 kronor år 2014 samt 200 000 kronor år 2015 - under förutsättning att övriga finansiärer fattar motsvarande beslut
 • Att finansieringen särskilt avser områdena tillväxt och besöksnäring respektive samspelet med folkbildningen

Fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet 2014

Statens kulturråd beslutade 29 januari år 2014 har att bevilja Landstinget Västernorrland statsbidrag med 42 645 000 kronor som fördelas inom regional kulturverksamhet. Regionala nämnden har i enlighet med Kulturdepartementets förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet beslutat att fördela bidraget enligt följande:

 • Regional scenkonst: 34 686 000 kronor
 • Regional museiverksamhet: 4 780 000 kronor
 • Hemslöjdsverksamhet: 684 000 kronor
 • Regional biblioteksverksamhet: 1 166 000 kronor
 • Regional arkivverksamhet: 600 000 kronor
 • Konst- och kulturfrämjande verksamhet: 729 000 kronor

Mer om fördelningen av statsbidraget, se pressmeddelande

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

se Demokrati & insyn under politiska möten, protokoll


Tillbaka till toppen