Aktuellt från Regionala nämnden 25 september

2013-10-15 08:03

Här följer en kort information om Regionala nämndens beslut i några utvalda ärenden från sammanträdet den 25 september 2013.

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll,
se fliken Demokrati & insyn.

Anpassning av busstrafiken

Under hösten 2012 och våren 2013 förbereddes upphandlingen av busstrafik för perioden 2014-2024. I augusti 2013 meddelade Kollektivtrafikmyndigheten tilldelningsbeslut till följd av den nya upphandlingen. Det nya avtalet kommer, enligt Kollektivtrafikmyndigheten, att minska landstingets trafikkostnader betydligt jämfört med 2012 års nivå.

Regionala nämnden beslutade som ett resultat av nya upphandlingen att återkalla nämndens tidigare beslut avseende uppsägning av busstrafik på linjerna 10, 90 och 201. Regionala nämnden tillstyrkte även Kollektivtrafikmyndighetens förslag till anpassning av trafiken utifrån upphandlingens resultat för 2014-2024.

Regionala nämndens delårsrapport II för 2013

Regionala nämnden tog del av, samt fastställde, delårsrapport II för 2013.

Ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Mitt AB

Almi företagspartner ägs till 24,5 procent av Landstinget Västernorrland. Deras uppdrag är att främja utvecklingen av små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv.

Nu har man tillsammans med övriga ägare, Region Jämtland och ALMI företagspartner AB, enats om förslag till ägardirektiv för 2014. I ägardirektivet finns flera insatser för mellersta norrlands regionala utveckling som stämmer överens med det som anges i vår regionala utvecklingsstrategi.

Medfinansiering för framtidsnav i Härnösands kommun

Efter beslutet om Mittuniversitetets nedläggning av Campus Härnösand står Härnösands kommun inför en stor utmaning. Beslutet har genererat ett stort och brett engagemang hos kommunens medborgare och företag, nu vill man vara med och forma Härnösands nya framtid. Detta är tänkt att ske genom att ta tillvara de idéer som redan finns, inte skapa nya projekt. De olika idéerna ska stödjas av kommunens övergripande mål och den regionala utvecklingsstrategin.

Eftersom att de aktiviteter och framtidssatsningar som Härnösands kommun föreslår har en tydlig regional relevans beslutade Regionala nämnden att bevilja Härnösands kommun medfinansiering för omställning av Härnösands kommun.

Under förutsättning att övriga finansiärer fattar motsvarande beslut utgår finansiering med 62 500  kronor för 2013 och 187 500 kronor för 2014.

Mer information

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, se protokoll på webbplatsen.


Tillbaka till toppen