Aktuellt från Regionala nämnden 3 september

2014-09-16 08:02

Här får du en kort information om beslut i ärenden som rör Regional utveckling. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök fliken Demokrati & insyn.

Kulturplan Västernorrland 2015-2017

Vi har i samverkan med länets kommuner samt Kommunförbundet Västernorrland, och i samråd med regionala kulturinstitutioner och företrädare för föreningsliv och civilsamhälle, och med kulturutövare i länet arbetat fram ett förslag till en ny regional kulturplan för Västernorrland för perioden 2015-2017.

En remissutgåva fastställdes av Regionala nämnden den 28 april 2014 och remisstiden sträckte sig från 30 april till 30 juni. 24 verksamheter har lämnat in remissyttranden på kulturplanen. Sammanfattningsvis är de flesta positiva till processen bakom nya kulturplanen och upplägget av den.

Regionala nämnden beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att fastställa förslaget till kulturplan för Västernorrland 2015-2017.

Läs mer om kulturplanen på webben 

Utvärdering av Scenkonst Västernorrland AB

Sedan 2009 äger landstinget, tillsammans med Sundsvalls kommun, det offentligt finansierade bolaget Scenkonst Västernorrland AB med ett samlat uppdrag för musik, teater, dans och film. Bolaget är en gemensam organisation för länets regionala scenkonst och i vår kulturplan ingår att göra en utvärdering av bolagets roll och genomslag i länet. Uppdraget gick till Sweco och resultatet visar bland annat att antalet aktiviteter har ökat, speciellt inom dans- och filmområdet, där även antalet deltagare har ökat. Antalet deltagare har minskat inom musikområdet och stagnerat vad gäller teater.

Kostnaderna för bolaget har ökat måttligt och antalet årsarbetskrafter har minskat, vilket speglar en övergång till ökade inköp utifrån. Vidare konstateras att administrationen ligger på en oförändrad nivå.

Vad gäller det regionala uppdraget har bolaget fler aktiviteter i länet, men Sundsvall och Härnösand dominerar. Målet om att minst 40 procent av produktionerna ska nå utanför dessa kommuner nås inte alls – de ligger på cirka 20 procent. 

Regionala nämnden beslutade att resultatet av utvärderingen beaktas i ägarstyrningen av Scenkonst Västernorrland AB och i kommande kulturplan.

Ta del av hela utvärderingen på webben

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

Läs mer på Demokrati & insyn under protokoll


Tillbaka till toppen