Aktuellt från Regionala nämnden 30 januari

2014-02-19 15:02

Här följer en kort information om Regionala nämndens beslut i några utvalda ärenden från sammanträdet den 30 januari 2014. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök Demokrati & insyn.

Utvecklingsbidrag till studieförbund 2014

Tio procent av landstingbidraget till studieförbund avsätts årligen till utvecklingsbidrag, vilket ska användas för utvecklingsarbete inom ramen för ordinarie folkbildningsverksamhet; försöksverksamhet, utveckling av kurser, särskilda rekryteringsinsatser för de särskilt prioriterade målgrupperna samt satsning på barn och ungdom, internationella kontakter och läromedelsutveckling.

Regionala nämnden beslutade att bevilja att bevilja Bilda Mittsverige 200 000 kronor för projekt Bilda live. Genom Bilda Live vill man skapa nya förutsättningar för ungas kulturutövande genom att skapa ett antal konserter i länet.

NBV MittSverige vill med Igår – idag – imorgon arbeta för att unga flyktingars situation kommuniceras via ett antal filmer. Regionala nämnden beviljar 116 000 kronor för det projektet.

ABF Västernorrland ges 307 500 kronor för projekt Kulturrycket. Kulturrycket har förståndshandikappade ungdomar som målgrupp, och syftet är att öka deras delaktighet i såväl kulturliv som genom eget utövande av kultur.

Kommunalt Partnerskap förberedelseprojekt

I december beviljades landstingets ansökan om bidrag för Kommunalt Partnerskap till SIDA finansierade Swedish International Centre for Local Democracy (ICLD). Landstinget beviljades 275 000 för ett förberedelseprojekt med Republic of Kenya Mombasa County. SIDA beviljade 120 000 kronor för landstingets arbetsinsatser och 155 000 kronor för resor och aktiviteter. Projektet är i sin helhet därmed externt finansierat.

Huvudsakligt samarbetsområde är: Lokal demokrati, styrning och organisation. Parterna har identifierat fyra samarbetsområden: 1. Ungdomarnas delaktighet i ett demokratiskt samhälle 2. Kulturens och dess betydelse för regional utveckling 3. Folkbildning och 4. Miljö och energi.

Parternas kortsiktiga mål är att genom en förstudie identifiera ett konkret samarbetsprojekt utifrån de potentiella områdena som har identifierats och
gemensamt ta fram en projektplan inklusive projektansökan till ICLD under 2014.

Det långsiktiga målet är att utveckla samarbete och fördjupade relationer och därmed bidra till att förbättra förutsättningarna för hållbar minskning av fattigdomen samt till en rättvis och hållbar global utveckling i partnerregionen.

Bidrag till Design i Västernorrland

Regionala nämnden beslutade att samverkansavtal med Design i Västernorrland upprättas för 2014 enligt bilagt förslag och landstinget utbetalar 200 000 kronor för verksamhetsåret 2013/2014 enligt finansieringsplan i tidigare beslut.

Design i Västernorrlands arbete omfattar för närvarande specifikta projekt riktade mot landstinget:

  • Utveckling av Innovationssluss centralt på landstinget
  • Utveckling av tillgänglighet med hjälp av design: Sollefteå sjukhus, Österåsens hälsohem och Kollektivtrafikmyndigheten
  • Visualisering inom projektet Norrlandstingens Brukarmedverkan

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök

Demokrati & insyn


Tillbaka till toppen