Aktuellt från Regionala nämnden 30 september

2014-10-20 16:32

Här får du en kort information om beslut i ärenden som rör Regional utveckling. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök fliken Demokrati & insyn.

Budget för 2015 med flerårsplan för 2016-2017

Regionala nämnden beslutade att godkänna föreslaget till budget 2015 med flerårsplan 2016-2017.

Nettokostnadsbudgeten för landstingets regionala utvecklingsverksamhet uppgår till totalt 253 mkr för 2015. Till detta kommer betydande statsbidrag, i först hand för kulturverksamhet och folkbildning.

Merparten av budgeten för regional utvecklingsverksamhet går till kollektivtrafik och kultur, 111 respektive 89 mkr. Landstinget har ett lagstadgat (SFS 2010:1065) ansvar för kollektivtrafik. Inom kulturområdet ingår Landstinget Västernorrland i samverkansmodellen (SFS 2010:2012), vilket innebär att landstinget ansvarar för att utarbeta regionala kulturplaner och fördela statliga medel till kultur på regional nivå.

Landstinget är huvudman för tre folkhögskolor Hola, Ålsta och Örnsköldsvik och ger bidrag till de rörelsedrivna folkhögskolorna i länet och till studieförbunden. Utöver landstingsbidrag finansieras folkbildningsverksamheten i betydande utsträckning av statliga medel.

Inom tillväxtområdet finansierar landstinget näringslivsfrämjande i olika former. Tillsammans med staten äger landstinget Almi Företagspartner AB som arbetar med rådgivning, långivning och riskkapital till företag i tillväxt. Vidare främjar landstinget kooperativt företagande genom Coompanion Västernorrland och design för innovation genom Design i Västernorrland.

Den regionala utvecklingsverksamheten omfattar även landstingets internationella samt miljö- och hållbarhetsarbete.

Delårsrapport för januari – augusti 2014

Nämnden har fastställt delårsrapporten för Regional utveckling för januari – augusti 2014.

Samverkansavtal för Coompanion Västernorrland 2015-2017

Landstinget Västernorrland är medlem i föreningen och en av initiativtagarna till dess bildande 1992. Basverksamheten med informations-, rådgivnings- och utbildningsarbete har stöd från Tillväxtverket. Detta stöd är villkorat med krav på regional och lokal medfinansiering. För 2014 kan det statliga stödet uppgå till maximalt 1 185 000 kronor.

Regionala nämnden beslutade att förlänga samverkansavtalet med Coompanion Västernorrland.

Läs mer om det nya avtalet med Coompanion Västernorrland 

Samverkansavtal för Design i Västernorrland

Design i Västernorrland (DIV) har varit verksam som ideell förening i sju år. Föreningen bildades 2007 efter att verksamheten drivits i projektform sedan 2002. Syftet med föreningen är att främja intresset för och användandet av design i Västernorrland till nytta för organisationer och företag.

Regionala nämnden beslutade att förlänga samverkansavtalet med Design i Västernorrland.

Läs mer om det nya avtalet med Design i Västernorrland 

Godkännande av ägaranvisning för Almi Företagspartner Mitt AB och Scenkonst Västernorrland AB

Landstinget tydliggör i årliga ägardirektiv eller ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamheter.

Almi Företagspartner Mitt AB ägs av staten genom Almi Företagspartner AB (51 procent) och regionalt genom Regionförbundet Jämtlands län (24,5 procent) och Landstinget Västernorrland (24,5 procent).

Scenkonst Västernorrland AB ägs av Landstinget Västernorrland (60 procent) och Sundsvalls kommun (40 procent).

Inför 2015 görs mindre ändringar i ägaranvisningarna både för Almi och Scenkonst Västernorrland AB och nämnden har godkänt dem.

Tre nya kulturprojekt

Landstinget delar varje år ut projektbidrag inom kulturområdet för att stödja viktiga och intressanta projekt i vårt län. Landstinget vill stödja kulturverksamhet som kommer alla till godo.

Vid denna nämnd beviljades dessa ansökningar:

  • Eric Sahlström Institutet tilldelades 50 000 kronor för projektet WMoD,
  • Svenska Deckarfestivalen i Sundsvall tilldelades 35 000 kronor för 2014 års festival
  • Riksteatern Västernorrland tilldelades 55 000 kronor för arrangemanget Scenkonstdagar 2015

Den stora mängden kvalitativa ansökningar som inkommit under årets fyra första sökomgångar har gjort att våra projektmedel är slut för 2014 och vi ställer därför in den sista sökomgången för 2014.

Läs mer om kulturstöd 

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll

Läs mer på Demokrati & insyn under protokoll

 


Tillbaka till toppen