Aktuellt från Regionala nämnden 4 september

2013-09-25 16:29

Här följer en kort information om Regionala nämndens beslut i några utvalda ärenden från sammanträdet den 4 september 2013. För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, se Demokrati och insyn.

Ny regional kulturplan för Västernorrland 2015 – 2017

Västernorrlands kulturplan gäller till och med 2014. Arbetet med att ta fram en ny kulturplan inleds redan nu. Med kulturplan menas landstingens dokument som beskriver planerade kultursatsningar under en treårsperiod och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Kulturplanerna ska enligt samverkansmodellen tas fram i samråd med kommunerna i respektive län, och efter samråd med civila samhället och det professionella kulturlivet fastställs av landstinget. Kulturrådets styrelse fattar sedan utifrån förslagen i kulturplanerna beslut om statsbidrag till länet. De statliga medlen betalas ut i samlad form till landstinget som får ansvara för fördelningen till regional kulturverksamhet enligt den.

Vid Regionala nämnden godkändes en processplan som innebär att det under april 2014 fastställs en remissutgåva, och beslut om ny kulturplan tas i Regionala nämnden om ett år.

Ta del av nuvarande kulturplan.

Samverkan på kulturarvsområdet med Riksantikvarieämbetet

Regionala nämnden beslutade att teckna samverkansavtal mellan Landstinget Västernorrland, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen Västernorrland. Ett avtal som gör Västernorrland till RAÄ:s tredje och sista samverkanspartner i landet när det gäller kulturarv. Sedan tidigare finns avtal mellan RAÄ och Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

En utgångspunkt för samarbetet är att kulturarvet är en resurs med stor potential för samhällsutvecklingen i Västernorrland. Parterna har tillsammans
identifierat följande samarbetsområden:

  • Tillväxt och besöksnäring
  • Samspelet med folkbildningen
  • Samverkan med civilsamhället och inom ABM-sektorn
  • Inkluderande arbetssätt med fokus på mångfald

Inrättande av landstingets regionala ungdomsråd

Under våren har förberedande arbete för ungdomsrådet pågått. Vid sammanträdet den 4 september beslutade man att inrätta ett regionalt ungdomsråd samt att fastställa reglementet för det regionala ungdomsrådet enligt förslag.

Läs mer om ungdomsrådet på webbplatsen.  

Nytt strukturfondsprogram snart verklighet

Landstinget Västernorrland har ombetts yttra sig över förslag till regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 2014-2020. Programområdet Mellersta Norrland omfattar Jämtlands och Västernorrlands län. Under 2013 utformas ett programförslag för Mellersta Norrland i samarbete mellan Regionförbundet Jämtland och länsstyrelsen i Västernorrland.

Det handlar om att skriva ett program som på bästa sätt kan ge länet möjligheter att ta del av starka utvecklingsprojekt. Regionala nämnden beslutade om yttrande över förslag till Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning avseende Region Mellersta Norrland 2014-2020.

Besöknäringen från och med 2015

Landstinget har tillsammans med kommunerna i länet ett finansiellt ansvar för en länsfunktion för främjande av turismen och besöksnäringen. Turism och besöksnäring är idag en av de snabbast växande näringarna i länet och Västernorrland har en hög tillväxt jämfört med många andra regioner.

Organisationsformerna för besöksnäringen har varierat över tid, i dagsläget ligger frågan hos projektet Visit Västernorrland till och med den 31 december
2014. Landstinget är den enskilt största finansiären av projektet Visit Västernorrland.

Regionala nämnden har nu beslutat att ge landstingsdirektören i uppdrag att, efter dialog med länets kommuner, kommunförbundet, destinationer och företrädare för näringen, återkomma till nämnden med förslag om finansiering och organisation av en regional funktion för besöksnäringen från och med 2015.

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll,

besök sidan med protokoll från Regionala nämnden.

Om Regionala nämnden

Regionala nämnden är landstingets beredande och beslutande organ i frågor som rör tillväxt och utveckling av länet och dess näringsliv. Regionala nämnden ansvarar för områdena tillväxt och näringsliv, hållbar utveckling inklusive externt miljöperspektiv, turism, kultur och utbildning samt kollektivtrafik.  

 


Tillbaka till toppen