Aktuellt från regionala nämnden 28 februari

2013-03-22 16:19

Kort information om regionala nämndens (RN) beslut i några utvalda ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 februari 2013.

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, se sammanträdeshandlingar under Demokrati och insyn.

Landstingets miljöpris

Vid Regionala nämndens möte den 28 februari beslutades det att återinföra landstingets miljöpris. Det ses som ett medel att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och syftet är att uppmärksamma och belöna en insats av värde för vår livsmiljö i Västernorrland.

Priset kommer att bestå av ett externt pris á 25 000 kronor och ett internt pris á 15 000 kronor. Den politiska referensgruppen för miljö- och energifrågor hanterar priset och nominerar pristagare medan landstingsstyrelsen formellt beslutar.

Landstinget värd för SEKOM årskonferens 2014

Landstinget Västernorrland är sedan 2012 medlem i föreningen Sveriges ekokommuner (SEKOM). För att bli medlem i SEKOM måste en organisation ha antagit hållbarhet som ett övergripande mål för verksamheten. SEKOM har idag totalt 88 medlemmar. I Västernorrland är såväl landstinget som länets sju kommuner medlemmar.

Landstinget har fått en förfrågan från SEKOM om att stå värd för föreningens årskonferens 2014. Regionala nämnden beslutade den 28 februari om att acceptera förfrågan om värdskap och att avsätta ekonomiska medel för att anordna årskonferensen. Förhoppningen är att konferensen ska bidra till att synliggöra det framgångsrika miljö- och energisatsningar som görs inom landstinget och länets kommuner.

Regionalt ungdomsråd

Under 2013 kommer man att påbörja arbetet med att bilda ett regionalt ungdomsråd tillsammans med Kommunförbundet. Detta kan öka ungdomars delaktighet i frågor som rör den regionala utvecklingen och därmed deras framtid i Västernorrland.

Satsning på barn med särskilda behov

Ungdomsorganisationen IOGT-NTOs juniorförbund Junis vill genom projektet ”Alla ska med – att växa genom Junis” satsa på barn med särskild behov i utvalda bostadsområden i Timrå, Härnösand och Örnsköldsvik.

I projektet kommer pedagogiska kulturaktiviteter användas som ett verktyg. Lägerverksamhet och övernattningar är andra verktyg som kommer att användas
för att stärka delaktighet och gemenskap. Regionala nämnden beslutade att lämna 65 000 kronor i bidrag till projektet. Viktiga motiv för nämndens beslut är att projektet vänder sig till barn med särskilda behov och att det har en regional karaktär genom att det omfattar tre av länets sju kommuner.

Landstingets nya kulturstipendier

Vid Regionala nämnden beslutade man om nya regler för kulturstipendierna och den totala stipendiesumman har utökats från 75 000 kronor till 200 000 kronor.

Kulturstipendierna har en lång historia inom landstinget men de avsatta medlen
har inte följt övrig kostnadsutveckling och jämförelser inom landet. Ökningen av stipendiemedlen kommer genom omfördelningar av anslag till både kultur och tillväxt. Två stipendier à 30 000 kronor går till utövare eller studerande under 35 år med anknytning till länet med minst påbörjad högre konstutbildning inom alla konstarter samt ett arbetsstipendium à 50 000 kronor. Fyra stipendier à 10 000 kronor går till unga kulturutövare 16-25 år bosatta i länet. Ett stipendium à 50 000 kronor går till entreprenör eller ideell organisation inom kulturella och kreativa näringar.

För mer information om olika ärenden och fullständigt protokoll, besök Demokrati och insyn.


Tillbaka till toppen