Antalet fallolyckor ökar i landet … men minskar i Västernorrland

2011-12-01 08:57

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sammanställt statistik över personer i åldern 65 år och äldre som vårdats på sjukhus på grund av fallskada. Av statistiken framgår att antalet fallolyckor i landet ökat, sett ur ett 10-årsperspektiv. Västernorrland visar däremot en motsatt utveckling. Här har antalet fallolyckor minskat och minskningen är störst i landet.

Det är rimligt att utgå från att det långsiktiga förebyggande arbetet är en av förklaringarna till denna positiva utveckling.

På samtliga vårdcentraler i länet erbjuds hälsosamtal med 75-åringar genom hembesök med målsättning att bland annat förebygga fallskador. Föreläsningar rörande fallprevention har anordnats runt om i länet. Inom slutenvården registreras avvikelser, som sedan ligger till grund för förebyggande åtgärder.

Ett flertal kommuner har tagit fram handlingsplaner för att förebygga fallskador bland äldre. Fixartjänster har inrättats; mötesplatser har skapats i hälsofrämjande syfte. Det pågår även arbete med säkrare vårdmiljöer inom äldreomsorgen.

Det är dock viktigt att vi fortsätter att arbeta fallförebyggande, inte minst för att förhindra allvarliga konsekvenser av fall, som till exempel höftfrakturer, där Västernorrland fortfarande ligger aningen högre än riket, framhåller landstingets Folkhälsocentrum.


Tillbaka till toppen