Bättre flyt på operation

2011-04-11 08:46

Från mottagning till operation och hemgång. Hela vårdkedjan ska belysas när en tvärprofessionellt sammansatt grupp arbetar med projektet ”Bättre flyt” för att öka tillgängligheten.

Första steget innebär att ta fram en kartläggning av hur arbetsprocesserna löper. Vem gör vad och när är frågor som personalen vill fördjupa sig i.
– Då kan vi hitta olika förbättringsområden, som vi sedan värderar och prioriterar, säger Magnus Claesson, enhetschef på avdelning 15 på länssjukhuset och kontaktperson för projektet ”Bättre flyt”.


Undersökning av flöden

Här undersöker enhetscheferna Anneli Haglund och Magnus Claesson
flöden på avdelning 15 på Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand i projektet
"Bättre flyt". Statistiken är solklar, nu vet de var de kan effektivisera
.

Värdeskapande tid

– Vid jämförelser märker vi att vi faktiskt är ganska bra och effektiva redan. När Mantec såg över verksamheter och ville skära ner överallt fick de oss nästan att tro att vi inte gjorde ett bra jobb. Men ju mer vi ser och jämför desto mer märker vi att vi gör ett gott jobb med få personer. Vi kan ändå göra effektiviseringar som ger patienter värdeskapande tid, säger Anneli Haglund, enhetschef på centraloperation.
– Tiden på sjukhuset ska vara värdefull utan lång väntan, betonar Magnus Claesson.

Från hej till hej då

Gruppen har gjort en värdeflödesanalys och studerat vårdtiden på ortopeddagkirurgin från ankomst till hemgång. Man har sett över vilka moment som kan gå att effektivisera för att ge mer tid för både patient och medarbetare. De har satt upp 16 processmål, som de vill uppnå.
– Vi vill även se till att patientsäkerheten och medarbetarperspektivet inte blir lidande av effektiviseringar, fortsätter han.

Färre strykningar

Ett mål är att minska strykningar på operationsdagen som kan bero på att kallelse inte gått ut i rätt tid eller att det inte finns operationsindikation eller liknande.
– Det kan ge merarbete. Det optimala vore om patienten själv fick välja operationstid. Det skulle minska antalet strykningar, tror vi.

Inte göralös

De granskar flöden och skapar standardiserade rutiner för alla opererande kliniker på länssjukhuset.
– Vi stämmer av med varandra och ligger i fas hela tiden. Det tror vi gör att ingen behöver vänta in någon annan och vi vinner tid, säger hon.
– Hitintills har vi mätt för att se hur vi gör. Nu kan vi börja göra förbättringar successivt, tillägger han.

Vill så mycket

– VI vill så mycket, kanske alltför mycket på en gång. Men många små förändringar kan leda till något bra. Först gäller det att mäta. Det är lätt att tro att så här är det. Men vid mätning märker vi att det kanske inte alls stämmer, menar hon.
Gruppen misstänkte att många förändringar i operationsprogrammet görs dagen före operation. Det skapar merarbete med att plocka om instrument och annat. Det kan upplevas som om det inträffar oftare än det i själva verket gör.
– Tidigare har alla kliniker skött sin egen operationsplanering på olika sätt. Att få det att fungera tillsammans går nu allt bättre. Vi jobbar mera över klinikgränserna och blir därför effektivare, förklarar Magnus Claesson.

Alla nöjda

– Arbetet är omfattande.  Alla patienter som ska opereras på dagkirurgin får en enkät. De visar att många är nöjda trots att de kan ha upplevt lång väntan. Vi vill jobba för fullständig nöjdhet, betonar de båda.
– Vi producerar mycket men om vi kan få nöjdare patienter och förbättra arbetsmiljön är det värt mycket för både patienter och oss, avslutar de båda.

 Text och foto: Barbro Nilsson


Tillbaka till toppen