Beslut fattat om gemensam sjukhusförvaltning och uppdragsstyrning av vården

2012-06-27 17:02

Landstingsfullmäktige fattade vid sitt möte den 20 juni formellt beslut om att länets tre sjukhusförvaltningar sammanförs i en gemensam förvaltning. Förvaltningen kommer att delas in i tre vårdområden; Opererande, Medicin och Psykiatri & habilitering. Fullmäktige beslutade också att uppdragsstyrning ska införas i den specialiserade vården.

Arbetet med att placera in länets alla kliniker inom respektive vårdområde håller nu på att slutföras. Genomförande sker enligt nuvarande plan den 1 september.

Syftet med omorganisationen är att möjliggöra:

  • tydligare ledning och styrning
  • ökade förutsättningar för en god och jämlik vård i länet
  • tydligare styrning mot standardiserade och effektivare processer 
  • bättre ekonomisk hushållning

Beslutsunderlag:  Information om en gemensam förvaltning (word)

Vad betyder det för dig som patient?

Du som patient kommer inte att märka av så mycket av förändringen i ditt möte med vården. Du kommer fortsättningsvis att kallas till exempelvis diabetesmottagningen på ditt sjukhus och möta personalen som arbetar där

Omorganisationen innebär i första hand en förändring av hur verksamheterna leds. Några mottagningar kan komma att byta namn.

Uppföljning i Fullmäktige

Landstingsfullmäktige har beslutat att vid oktobermötet få en redovisning av följande punkter

  • En konsekvensanalys avseende tillgänglighet, arbetsmiljö och patientsäkerhet ska upprättas med utgångspunkt i den tänkta vårdområdesbaserade matrisorganisationen.
  • Ett mer detaljerat ändringsförslag utarbetas kring styrprinciper och budgetmodell samt organisation med ansvar och befogenheter både vad gäller den uppdragsstyrda och processbaserade matrisorganisationen som linjeorganisation i vårdproduktionen.
  • Det ska synliggöras i samtliga investeringsärenden att aspekter av en ny organisation har vägts in.

Tillbaka till toppen