Bra tillgänglighet i primärvården enligt patientenkät

2015-03-04 10:15

Länets hälso- och vårdcentraler har bra tillgängligheten tycker patienterna. Det visar den nationella patientenkäten som mäter hur patienter upplever kvalitén inom primärvården.

Vartannat år genomför Sveriges kommuner och landsting (SKL) en nationell patientenkät inom primärvården och däremellan genomförs mellanårsmätningar. I den senaste mätningen får primärvården ett genomgående högt betyg för bemötande och förtroende, både nationellt och i länet. Resultatet visar också att patienterna tycker att de får sitt behov av vård tillgodosett och rekommenderar gärna sin vårdcentral till andra.

Bra tillgänglighet

Skillnaderna mellan landstingen i mätningen är små. Västernorrland ligger runt riksgenomsnittet men bäst betyg får länets primärvård för sin tillgänglighet. Tillgängligheten upplevs som mycket bra av patienterna och resultatet är bättre än riksgenomsnittet, vilket också den tidigare vårdgarantimätningen visar.

Den patientupplevda kvaliteten är något högre för sjuksköterskebesök än för läkarbesök. Inom landstinget varierar resultaten mellan vårdcentralerna. Liden, Höga Kusten, Sidsjön, Johannesberg, Premicare Ljustadalen, Husum-Trehörningssjö, Fränsta, Alnö, Bjästa och Stöde får de högsta sammanlagda betygen av patienterna.

Verktyg för att förbättra vården

Mätningens huvudsyfte är att resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården. Den 1 januari 2015 trädde patientlagen som trädde i kraft. Den nationella patientenkäten ger landstingen möjlighet att följa och förbättra hur patienterna upplever att intentionerna i den nya lagens uppfylls.

Om Nationell patientenkät inom primärvården

  • Nationell Patientenkät inom primärvården genomfördes nationellt under hösten 2014. 13 av 21 landsting/regioner deltog i denna mellanårsmätning.
  • 9300 slumpvis utvalda patienter som under september månad 2014 varit på ett läkarbesök eller ett sjuksköterskebesök inom primärvården i Västernorrland fick enkäten.
  • Svarsfrekvensen för läkarbesök var 53,7 procent.
  • Svarsfrekvensen för sjuksköterskebesök var 57,3 procent.
  • Patienterna har bland annat bedömt bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta och helhetsintryck av sin kontakt med vården. Patienten fick också svara på om den kan rekommendera vårdcentralen till andra.

Tillbaka till toppen