Bred enighet om att Norrstyrelsen arbetar vidare

2010-08-11 21:47

Vid dagens sammanträde med Norrstyrelsen beslutades att arbetet med att förbereda bildandet av en sammanhållen norrländsk region ska fortsätta. Dessutom presenterades resultaten av de kartläggningar som hittills är gjorda inom området regional utveckling.

Norrstyrelsen ska fortsätta sitt arbete med att förbereda bildandet av en region i norra Sverige. Detta beslutades vid dagens styrelsesammanträde i Östersund. Regeringens besked i regionfrågan i slutet av januari tolkar man i positiva ordalag.

Beslutet innebär att en kontrollpunkt införs vid Norrstyrelsens sammanträde i juni då också ett besked från kammarkollegiet och regeringen kan förväntas. Arbetsgrupperna ges också möjlighet att adjungera representanter från Jämtland i sitt fortsatta arbete.

– Regeringens besked är att regionkommuner ska bildas i hela landet. Vår ansökan är nu inlämnad till Kammarkollegiet för bedömning och vi jobbar vidare, säger ordförande Kent Ögren.

– Vi har inte fått nej från regeringen och vi ser med tillförsikt fram emot Kammarkollegiets behandling, säger 1:e vice ordförande Hans Hedlund.

Socialdemokraterna, centerpartiet, kristdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och folkpartiet i Västerbotten och Västernorrland står bakom beslutet.

Moderaterna och sjukvårdspartiet från Norrbotten och Västernorrland hade föreslagit att pågående kartläggningsarbete slutförs och ska vara färdigt senast sista april. Därefter skulle Norrstyrelsen avvecklas.

Folkpartiet i Norrbotten föreslog att pågående arbete i styrgrupperna slutförs och att Norrstyrelsens arbete upptas efter valet 2010 efter då rådande förutsättningar.

Vid sammanträdet presenterades även resultaten av de kartläggningar inom området regional utveckling som åtta olika arbetsgrupper genomfört sedan hösten 2008. Arbetsgrupperna har studerat infrastruktur, kultur, trafik, miljö och energi, turism, näringsliv och innovationer, internationellt samarbete samt forskning och högre utbildning i Västerbotten, Norrbotten och Västernorrland. Rapporterna presenterar bland annat:

  • Utbud och innehåll i respektive verksamhet
  • Inomregionala likheter och skillnader
  • Gränssnitt mellan landsting och kommun
  • Ekonomi och personal
  • Nyckeltal och kvalitetsmått

– Rapporterna är ett unikt kunskapsmaterial och ger god överblick över skillnader och likheter mellan länen inom området regional utveckling, säger projektledare Jan-Åke Björklund.

– Kartläggningen har varit enormt viktig för att bygga nätverk mellan länen, men även inom länen har det skapats nya kontakter och kunskaper om varandras verksamheter, säger Elisabeth Holmgren, landstingsdirektör, Norrbottens läns landsting.

Sedan i december 2008 är även ett antal arbetsgrupper verksamma inom området hälso- och sjukvård. Kartläggningen av hälso- och sjukvården berör bl.a. likheter och skillnader mellan de berörda landstingen och samverkansformer mellan landstingen och kommunerna. Resultatet av denna kartläggning presenteras i slutet av februari.

 

 

Mer information finns på www.norrstyrelsen.se

För mer information:
Kent Ögren, ordförande Norrstyrelsen, telefon: 070-528 71 92.
Hans Hedlund, 1:e vice ordförande Norrstyrelsen, telefon: 070-285 16 17
Jan-Åke Björklund, projektledare Norrstyrelsen, telefon: 070-750 67 77


Tillbaka till toppen