Dystert delårsbokslut: 123 miljoner minus

2010-08-11 21:47

Delårsbokslutet för Landstinget Västernorrland de första fyra månaderna är ingen munter läsning: minus 123 miljoner. Det ger en helårsprognos med ett minus på 418 miljoner. En del av orsakerna till minuset är det väldiga tappet när det gäller skatteintäkterna: minus 122 miljoner för innevarande år.

– Skatteprognosernas utveckling framåt är mycket besvärliga, säger ekonomidirektör Gösta Burlin och pekar på att prognoserna för kommande år visar en försämring år från år och som 2012 väntas ge en minskning på 363 miljoner kronor!
Bakom detta ligger det försämrade ekonomiska läget i omvärlden.
– Det här tappet av intäkter fanns inte med i beräkningen när vi tog budgeten och det raderade också ut den buffert vi kalkylerat med, säger Gösta Burlin.

Effekt nästa år
Ser man på siffrorna för den aktuella perioden – januari-april – handlar det om en försämring på 73 miljoner jämfört med samma tid förra året. Den stora minusposten står Länssjukhuset för, men även Örnsköldsvik ligger på ett kraftigt minus. Verksamheten i sin helhet står för 69 miljoner av underskottet under tertialet.
Försämringen beror till stor del på att kostnaderna i verksamheten helt enkelt ökar snabbare än skatteintäkterna. Kostnaderna för riks- och regionsjukvården samt stafetterna är fortsatt höga.
– De kostnadsreduceringar som pågår ger dessutom inte effekt förrän från nästa år och året därpå, säger Gösta Burlin.
Beslut har fattats om kostnadsreducering med 361 miljoner i landstinget till och med 2011.

Snabbstoppar
Från landstingsledningen försöker man att få till omedelbara reduceringar av kostnader, där det är möjligt att göra det omgående. Därför har det beslutats om strikt anställningsprövning – något som i praktiken handlar om ett anställningsstopp – vidare att all intern representation stoppas, krav på minskning av resorna i tjänsten och dessutom råder ”konferensstopp”. Redan tidigare har beslutats om stor restriktivitet när det gäller investeringar.
Men, som sagt, de flesta stora insatser, inklusive ökade intäkter i form av ändrade och höjda avgifter, ger effekt först efter årsskiftet.

Årsresultatet
Enligt den helårsprognos som görs utifrån första tertialet, väntas verksamheten under året gå med 313 miljoner i underskott, varav 192 är underskott på länssjukhuset, 95 miljoner på Örnsköldsviks sjukhus, 17 miljoner på Sollefteå och 16 miljoner i primärvården.
Totalt beräknas årsresultatet, grundat på de första fyra månadernas resultat, hamna på minus 418 miljoner, vilket är långt under budgeten.

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen