Filmsatsningar i länet

2015-02-26 19:44

Under hösten 2014 har Film Västernorrland genomfört "Förstudie filmfond och stärkt filmnäring i Västernorrland". Den har bland annat undersökt möjligheten att bygga upp en filmfond i länet.

Målet är att locka hit fler filminspelningar och skapa bättre förutsättningar för filmproduktion i länet. Förstudien har finansierats av Tillväxtverket (Europeiska regionala utvecklingsfonden), Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland, Sundsvall Kommun och Scenkonst Västernorrland.

En rapport håller på att färdigställas och ett förslag på hur en filmfond skulle kunna se ut kommer att presenteras inom kort. Förstudien har bekräftat våra antaganden om att film och filmproduktion på olika sätt bidrar till positiva effekter. En satsning på området skulle förutom att ge arbetstillfällen och bidra till ekonomisk tillväxt även marknadsföra regionen, stärka den västernorrländska identiteten och bidra till att skapa en kreativ och attraktiv region.

Filmregion Västernorrland

Vid sidan om förstudien genomförs också projektet Filmregion Västernorrland. Projektet omfattar bland annat kompetensutveckling av filmföretag och filmarbetare. Under våren kommer kurser genomföras i kamerateknik, ljussättning och ljudupptagning.

Det kommer att skapas företagsnätverk för filmare genom att branschträffar sker regelbundet. Vid den första träffen, som äger rum i Sundsvall 26 februari, kommer ny teknik att visas upp. Marknadsföringsinsatser kommer att ske, bland annat genom att filmat material tas fram som visar upp länets storslagna och varierade, och framförallt när det gäller film, oexploaterade miljöer.

Projektet finansieras av Länsstyrelsen Västernorrland, Landstinget Västernorrland och Scenkonst Västernorrland.


Tillbaka till toppen