Fortsatt bra bemötande inom primärvården

2014-03-07 15:50

Patienterna vid länets hälso- och vårdcentraler tycker att de får ett gott bemötande. Men många upplever också att de inte fått information om vad som kan hända efter besöket, till exempel biverkningar av läkemedel.

Det visar den tredje nationella patientenkäten inom primärvården som genomfördes under hösten 2013. Bemötandefrågorna är de som stabilt ligger högst när patienterna får ge omdöme kring sitt besök.

– Det är glädjande att patienterna är nöjda med bemötandet i länets primärvård. Ett bra bemötande är en viktig del i patientsäkerheten, något vi haft stor fokus på under 2013 och kommer att fortsätta ha fokus på även under 2014, säger Ingeborg Viksten, ordförande folkhälso-, primär- och tandvårdsnämnden i Landstinget Västernorrland.

Bemötandet ligger högt men fortfarande är det många som uppger att de inte fått information om sådant som sker efter själva besöket. Det handlar bland annat om att vara uppmärksam på eventuella varningssignaler och eventuella biverkningar av läkemedel men även i vilken utsträckning man har fått vara med och diskutera valet av remittering eller hänvisning för fortsatt vård.

– Information är en viktig del för att patienten ska känna sig delaktig i sin egen vård och behandling. Resultaten är därför ett viktigt underlag för hälso- och vårdcentralerna fortsatta arbetet med frågan, säger Marie-Charlotte Sigeman, hälso- och sjukvårdsplanerare vid landstingets enhet för vårdval.

Sammanfattning av resultaten från Västernorrland (pdf)

Alla resultat från Nationell Patientenkät (länk till SKL:s webbplats)

Fakta om Nationell Patientenkät

Den nationella patientenkäten gick ut till drygt 265 000 personer som gjort ett läkarbesök på en deltagande vårdcentral eller motsvarande under september 2013. Närmare 138 000 patienter valde att besvara enkäten, vilket gav en korrigerad svarsfrekvens på 53 procent. Undersökningen ger en bild av patienternas upplevelse av sitt läkarbesök, de har fått bedöma och gradera sin upplevelse av bland annat bemötande, delaktighet och information. Resultaten är ett underlag för patientfokuserat förbättringsarbete.

Nationell Patientenkät är en återkommande mätning av patientupplevd kvalitet som genomförs varje år. Resultaten används för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt som information till invånare och patienter. Mätningar genomförs nationellt gemensamt vartannat år inom respektive område.

Sveriges Kommuner och Landsting


Tillbaka till toppen