Fullmäktige: Återremiss om syncentrum

2010-08-11 21:47

Det blev återremiss när det gäller planerna att flytta syncentrum från Sundsvall till Härnösand, när landstingsfullmäktige behandlade behandlade förslagen till ekonomi i balans för länssjukhuset vid sitt möte den 21 oktober. Frågan ska utredas ytterligare innan beslut tas.

Från flera av oppositionspartierna instämde man också i återremissen.
– Vi behöver ett bättre underlag för beslutet, ansåg Roy Resare (MP).
– Det är bra för de berörda av syncentralens flytt har inte blivit tillfrågade, ansåg Berit Andersson (KD).
– Det är viktigt att förändringar blir väl förankrade, ansåg oppositionsrådet Hans Hedlund (C).

Öronmottagningen

Därmed var det ingen tvekan om att just den delen av beslutet skulle skickas åter till landstingsstyrelsen. Ett antal synskadade från Sundsvall, som var åhörare vid mötet, kunde därmed konstatera att frågan nu inte kommer att avgöras förrän tidigast vid fullmäktige i november. I beslutet ingick också en koncentration av öronmottagningarna till Sundsvall och Sollefteå.

Delårsbokslut


I samband med fullmäktige i oktober, behandlades även delårsbokslutet, där det konstateras att det negativa resultatet för de första två tertialen handlar om -61 miljoner. För hela året är dock prognosen ett minus på 331 miljoner.
– Prognosen är en dyster läsning, konstaterade de flesta från talarstolen. Jacomina Beertema (M) tog dock fasta på en positiv sak:
– Jag vill tacka medarbetarna för det fantastiska arbete de gör trots neddragningarna, sa hon.

Inga ramar


Samtidigt kunde inte de ekonomiska ramarna för 2010 anges, eftersom de ekonomiska förutsättningarna fortsätter att vara instabila. Därmed har förändrade skatteprognoser, olika riktade statsbidrag, influensapandemins ekonomiska följder med mera inte kunnat bearbetas tillräckligt. Därför återkommer man med de ekonomiska ramarna för 2010 vid nästa fullmäktige.

Sollefteåbeslut


Även beslut för ekonomi i balans vid Sollefteå sjukhus var uppe. Beslutet innehåller bland annat koncentration av röntgenverksamheten till Sollefteå liksom av habiliteringsverksamheten. I sistnämnda fallet ville Maud Westman (KD) och Gun Engqvist-Öhman (SJVP) ha en återremiss för att ytterligare underlag för beslutet skulle kunna tas fram. I det fallet sade dock landstingsrådet Ewa Söderberg (S) nej.
– Vi har haft genomgång med habiliteringscheferna i frågan, och efter det känner jag mig trygg med att besluta om en koncentration till Sollefteå, ansåg hon.
Beslutet följde också förslaget. Mot detta reserverade sig KD och SJVP.

En återremiss till


Återremiss blev det däremot för den motion som Sverker Ågren och Mona Hammarstedt – båda KD – lämnat om att se över hur en akutverksamhet, för att avhjälpa skador på hjälpmedel på icke kontorstid, skulle se ut. Från början hade landstingsmajoriteten förslagit avslag, men efter en viss debatt ansåg Elisabeth Strömqvist (S) att det kanske var bra med en återremiss för ytterligare genomgång. Så beslutades också.

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen