Fullmäktige: Bredsida från revisionen

2011-10-27 08:31

Landstingsledningen fick en ordentlig bredsida från revisionen i samband med landstingsfullmäktige som startade 26 oktober. I samband med mötet skulle bland annat Delårsbokslutet för årets första två tertial behandlas, och det var inga nådiga ord revisionens ordförande Kerstin Nygren hade att säga om det vid inledningen till mötet.

– Det går inte att säga om bokslutet är upprättat i enlighet med god revisionssed. Underlaget till det innehöll dessutom resultatpåverkande fel som att redovisade lönekostnader var 17 miljoner för höga, påpekade hon.

– Likartade synpunkter har framförts från oss även tidigare och löfte har getts om förbättring – men inget har skett.

– Jag är oerhört kritisk till att man inte kvalitetssäkrat den ekonomiska rapporteringen, avslutade hon och påpekade att landstinget inte har en ekonomi i balans.

Hon fick också medhåll av landstingsrådet Per Wahlberg (M).

– Vi har en undermålig ekonomisk redovisning, ansåg han.

– Det duger inte att vi har prognoser som kan ändras på några veckor utan att man kan säga varför.

Han förutskickade att här skulle insatser göras för att förbättra situationen.

– Tänk om man skulle kunna få ekonomiredovisning i realtid! drömde han.

Ingen munter läsning

Han tillstod också att Delårsbokslutet inte var någon munter läsning, med 52 miljoner i prognostiserat underskott för året, 129 miljoner sämre än budget. Men han hade också förklaringar.

– Det tar tid att ställa om en så här stor organisation, förklarade han och vill därmed visa på att felen bakom är gamla.

Dessutom tillkommer en försämring på grund av ändrad diskontoränta på pensionsskulden vilket ökar kostnaderna med 160 miljoner.

– Finanskrisen sätter också sina spår, påpekade han.

– Vi får inom den förra majoriteten höra att det är vårt fel, men nu är det faktiskt längre köer nu än under vår tid och underskottet ökar, påpekade oppositionsrådet Elisabet Strömqvist (S) och ville inte acceptera påståenden om att gamla synder de var ansvariga för skulle spelat in.

– Det är sämre ekonomi och finns mycket att göra, noterade också Mikael Strandman (V) och vill därmed ge bollen tillbaka till den nuvarande borgerliga ledningen.

Förklarade ”svajighet”

Per Wahlberg trodde, trots allt, att Västernorrland med samordningar och förbättringar skulle kunna gå starka in i en framtida region med Jämtland men oroades över att det fanns ”viss svajighet” i regionfrågan bland politikerna. Krävd av Lars-Olof Olsson (S) på en förklaring om vad han menade – ”vi har ju varit fullt eniga i landstinget” ansåg han – förklarade Wahlberg:

– Vissa tunga partiföreträdare i länet gör olyckliga utspel om att man vill söka sig norrut med sin regiontillhörighet, men det finns ju ingen påbörjad regionbildning norrut! Låt oss därför arbeta först med den planerade regionbildning som finns, ansåg han.

Beslutet i fullmäktige om Delårsrapporten blev att godkänna den samt uppdra till nämnder med prognostiserat underskott att vidta åtgärder för att få en ekonomi i balans.

Text: Kjell Gunnar Wiklund


Tillbaka till toppen