Fullmäktige: Förvirring i trafikfråga

2011-10-27 15:50

– Ett sorgligt kapitel som vi ska försöka se till att det aldrig inträffar igen!

Så sas det från fullmäktigeordförande Åsa Möller och landstingsrådet Per Wahlberg (M) när fullmäktige skulle behandla frågan om inrättande av Kollektivtrafikmyndighet. Förvirringen i ärendet stod sig också över fullmäktige och frågan fick bordläggas första dagen för att ledamöterna i lugn och ro skulle kunna se igenom materialet till beslutet.

Ledamöterna hade nämligen i sina handlingar till mötet fått fel version av handlingarna i ärendet, bland annat på grund av att landstingsstyrelsens protokoll inte varit justerat vid utskicket, och där hade en del justeringar gjorts.

Ledamöterna fick istället den rätta versionen först dagen innan mötet. I den tidigare versionen hade till exempel antalet ledamöter och suppleanter i myndighetens direktion angetts till ett mindre antal än det som var det slutliga beslutet. Där talades om sju ordinarie och lika många suppleanter mot tidigare 5. Även en del andra uppgifter skilde något.

Myndigheten inrättas för att från årsskiftet ersätta Länstrafiken. I och med att en ny kollektivtrafiklag träder i kraft vid årsskiftet måste varje län inrätta en Kollektivtrafikmyndighet. I Västernorrland omstruktureras länstrafikbolaget och överlåts till myndigheten.

Hur många ledamöter?

I beslutet skulle ledamöter till myndigheten utses. I den först framlagda versionen först för ett interimsorgan fram till årsskiftet och sedan till förbundsdirektionen. I den sistnämnda direktionen ska 22 ledamöter finnas, men bara 7 av dem skulle utses av landstinget. Övriga ska utses av kommunerna (Sundsvall 3 ledamöter och de övriga 2 ledamöter var). Lika många suppleanter ska utses.

Här rådde dock ett tag en viss förvirring om antalet som skulle väljas, och även om man först skulle välja interimsstyrelse och sedan ordinarie. Efter en natts bordläggning blev dock beslutet att utse de 7 att vara såväl interimsstyrelse som sedan ordinarie. En del av de 7 suppleanter som skulle till kunde dock inte väljas, eftersom en del partier ännu inte hade utsett de kandidaterna. De resterande här får därmed väljas vid fullmäktige i november.

En bordläggning till

Även frågan om framtida ägare och ansvar i AB Transito fick bordläggas första dagen. Detta för att inhämta juridisk rådgivning om de beslut man tänkte fatta följde kommunallagen. Något det visade sig att de gjorde.

Transito bildades 1999 för att organisera fordonsförsörjningen till den spårbundna regionala kollektivtrafiken. När sedan ny kollektivlag beslutades behövde förändringar ske.

Nu övertar de regionala kollektivtrafikmyndigheterna ägarskapet av bolaget vilket var det fullmäktige skulle besluta om. Det skedde också i full samstämmighet.

 Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen