Fullmäktige: Ingen debatt om årsredovisningen

2011-04-29 15:40

Det blev ingen debatt när årsredovisningen för 2010 behandlades vid årets andra landstingsfullmäktige. Det var samtidigt en lite speciell årsredovisning eftersom en ny majoritet lämnade en redovisning över den tidigare majoritetens arbete.

Årsredovisningen visar på 175 miljoner kronor plus, vilket är en bra bit över budgetens 25 miljoner kronor som plus.

– Det bygger dock mycket på stödpengar samt är ett resultat av skattehöjningen, påpekade landstingsrådet Per Wahlberg (M). Han underströk även att det är viktigt att hålla stramt i ekonomin även i fortsättningen.

Landstingets revisorer underströk också i sin revisonsberättelse för 2010 att deras bedömning var att landstinget inte har det som kallas för god ekonomisk hushållning.

– Granskningen har också visat att det fortsatt finns allvarliga brister vad avser styrning, uppföljning och kontroll, påpekas i berättelsen.

Ansvarsfrihet

De föreslog dock ansvarsfrihet för såväl Landstingsstyrelsen som Regionala nämnden, Patientnämnden – Etiska nämnden, Kostnämnden, styrelserna för folkhögskolorna och landstingsfullmäktiges tre utskott, vilket även beviljades.

Fullmäktige avtackade också de avgående ur revisionen, som i och med berättelsen avslutar sitt arbete i den aktuella konstellationen. Avtackningen skedde via avgående ordföranden Freja Tjärnberg, som suttit med sedan hon utsågs 2004 mitt i en mandatperiod, när dåvarande ordförande Carl Edblom avgick inför sittande fullmäktigeförsamling.

Fullmäktigeordförande Åsa Möller (M) noterade att av de fem som nu avgår har Göran Lundström suttit med sedan 1992.

Direktören

Fullmäktige inleddes i sedvanlig ordning med information från landstingsdirektören, Ander L Johansson. Han underströk att samordningen mellan sjukhusen ska fördjupas. Vidare att sjukhusen ska uppvisa 0-resultet i slutet av 2011 och att han den 17 maj ska lägga fram ett program över hur tjänstemannaorganisationen ska ”vässas”.

Sven-Åke Sjödin (S) lättade i början av fullmäktige upp stämningen genom att till presidiet överräcka en vuvuzela – blåsinstrumentet/bullerinstrumentet som slog igenom vid fotbolls-VM i Sydafrika i somras. Detta för att kunna höras bättre när de påkallar uppmärksamheten än man i dag gör med den pingla man använder! Ett tilltag som gav både skratt och applåder. Ordförande Åsa Möller lovade att presidiet skulle över på vuvuzelan till nästa fullmäktige.

 Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen