Fullmäktige: Kulturplan antogs

2011-10-27 15:52

– Det är något som kan sägas vara ett paradigmskifte. Det ger utrymme för regional mångfald, betyder samspel med kommuner och övriga samhället samt samverkan över länsgränserna.

Så lyriskt uttryckte sig Sverker Ågren (KD), ordförande i Regionala nämnden, när han för fullmäktige presenterade den regionala kulturplanen för länet.

Det uttalades också en hel del beröm över planen och Kenneth Westin (S) konstaterade förnöjt att det var ett levande dokument som skulle följas upp årligen så att det vid behov kunde revideras. Men det blev en viss debatt i fullmäktige om att planen just tagits till fullmäktige för fastställande.

– Det borde istället handla om att den delges fullmäktige, för planer ska enligt reglementet beslutas av nämnder och styrelser, inte av fullmäktige, sa oppositionsrådet Elisabet Strömqvist (S).

Sverker Ågren påpekade att planen ansetts så oerhört viktig att en enig Regional nämnd ansett att den borde fastställas av fullmäktige, och så blev nu också fallet.

En diskussion om att under utvecklingsområden för barn och ungdom i planen göra ett tillägg med tanke på den så kallade barnfattigdomen ledde till en votering. Oppositionen ville tillägga att ”de ekonomiska förutsättningarna för barn och ungdomar att ta del av kulturen ska belysas i läns/kulturstrategin”. Sverker Ågren menade att tillägget var mest en politisk fråga, inte en fråga för planen.

– Vi har i länet inte resurser till en utredning kring barnfattigdom. I den frågan bör ni påverka Kulturrådet istället, ansåg Gun Enquist-Öhman (SJVP).

Med 40 röster mot 37 avslogs tillägget till planen.

 

Text: Kåge Wiklund


Tillbaka till toppen