Ge synpunkter på Västernorrlands kulturplan

2014-04-02 10:54

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional kulturplan för Västernorrland. Var med och tyck till! Vi välkomnar alla synpunkter och inspel i arbetet med Kulturplan Västernorrland 2015-2017. Kontakta oss gärna.

Den nya regionala kulturplanen ska beskriva de planerade kultursatsningar i länet för 2015-2017, och hur dessa relaterar till de nationella kulturpolitiska målen.

Landstinget ansvarar för arbetet att ta fram en regional kulturplan och i arbetsgruppen finns representanter för landstinget och Kommunförbundet Västernorrland. Styrgrupp för arbetet är Kulturforum Västernorrland. Det är Regionala nämnden och Landstingsfullmäktige som sedan fastställer planen.

Kulturplanen går på remiss i maj för att sedan beslutas i höst. Den 4 november 2014 ska en färdig plan från Västernorrland skickas in till Kulturrådet med ansökan om statsbidrag.

Kulturplanen ska tas fram i samråd med kommunerna, det civila samhället och det professionella kulturlivet. Ansvaret och arbetssätt, samt delvis innehåll i de regionala kulturplanerna regleras i Förordning (2010:2012) om fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet.

Komplettering av Västernorrlands kulturplan 2012-2014

Under 2013 kompletterades den regionala kulturplanen inför 2014. Utifrån kompletteringarna har statliga medel sökts för 2014. Medlen ska nu fördelas vid Regionala nämndens sammanträde den 18 mars 2014.

Kort om kompletteringarna

En del ändringar och tillägg är gjorda. Till exempel tillkommer en rad regionala prioriteringar och nya samarbeten inför 2014. Samarbetet inom kulturarvsområdet mellan Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland och Riksantikvarieämbetet finns nu med i planen. Liksom att ett antal gemensamma satsningar ska göras inom ramen för det europeiska kulturhuvudstadsåret - Umeå 2014. Det är också fortsatt fokus på barn och ungdom och tillgänglighet.


Tillbaka till toppen