Hälsan i länet

2015-02-18 11:50

Enkäten Hälsa på Lika Villkor (HLV) besvaras årligen av ett nationellt urval av personer. Vart fjärde år gör Landstinget Västernorrland ett utökat urval, 5000 västernorrlänningar svarade på HLV 2014. Jämfört med 2010 har västernorrlänningen det bättre i flera avseenden.

– Det är glädjande för Landstinget Västernorrland att länets invånare tar sig tid att besvara enkäter om sin hälsa, säger folkhälsoplanerare Johannes Dock. Behovet av att få veta hur befolkningen mår är stort för att kunna planera.

För flera områden ser det ljust ut, färre har det ekonomiskt svårt, färre röker och dricker riskabla mängder alkohol. Väldigt många fler motionerar minst 30 minuter per dag. För vissa frågor går det åt olika håll, fler män men färre kvinnor tycker den allmänna hälsan är god. Fler unga kvinnor och män har sämre psykiskt välbefinnande men de flesta har det bra eller bättre än 2010.

I Landstinget Västernorrland görs årligen många insatser för att hjälpa patienter till bättre levnadsvanor. Inom primärvården frågar man till exempel varje år cirka 40-50 000 patienter om deras levnadsvanor, och alla 40-, 50- och 60-åringar erbjuds hälsoundersökning.

Resultatet från enkäten, som presenterades på folkhälso-, primärvårds- och tandvårdsnämndens möte igår, visar att snusning ökar bland framförallt äldre män samtidigt som det minskar bland de yngsta. Med grönsaker och frukt är det fortfarande väldigt få som äter enligt den rekommendation på fem om dagen som finns.

– Bilden av Västernorrlänningen kanske mår bra av en renovering, på många områden går det framåt och åt rätt håll säger Johannes Dock.


Resultat från enkäten Hälsa på lika villkor

Ekonomi

Fler västernorrlänningar 2014 jämfört med 2010 klarar av en oförutsedd utgift på 15 000 kronor. Färre har haft problem att klara löpande utgifter som hyra och mat under de senaste 12 månaderna.

God hälsa

På frågan om hur man bedömer sitt allmänna hälsotillstånd svarar fler män jämfört med för fyra år sedan att de bedömer sin hälsa som god. För kvinnorna är det färre som på motsvarande sätt bedömer sin hälsa som god.

Psykiskt välbefinnande (GHQ12)

Ett index baserat på 12 frågor som handlar om välbefinnande, till exempel ”har du haft svårt att sova på grund av oro de senaste veckorna” sammanställs till antingen gott psykiskt välbefinnande eller mindre gott psykiskt välbefinnande. Personer med gott psykiskt välbefinnande drabbas mindre utsträckning av psykisk ohälsa senare i livet. Liksom 2010 är psykiskt välbefinnande lägst bland unga kvinnor. För unga kvinnor och män minskar det 2014. Generellt är välbefinnandet högre ju äldre vi blir.

Grönsaker och frukt

Konsumtion av grönsaker och frukt är ett mått på våra matvanor. Rekommendationen är att äta fem grönsaker eller frukter per dag. Det gör cirka 10 procent av kvinnorna och 5 procent av männen i Västernorrland. Tre grönsaker eller frukter per dag äter 30 procent av länets kvinnor och 10 procent av männen.
För kvinnor finns en ökning i konsumtion av grönsaker och frukt men detta är ett område där levnadsvanorna kan förbättras avsevärt.

Riskbruk av alkohol

Färre i åldersgruppen 16-29 år har en riskabel alkoholkonsumtion. Totalt sett minskar också riskkonsumtionen av alkohol jämfört med 2010.

Motion

Betydligt fler 2014 jämfört med 2010 är fysisk aktiva minst 30 minuter per dag. Den största ökningen ses bland kvinnor 30-44 år och män 16-29 år.

Rökning

Färre röker jämfört med 2010. Rökning är en levnadsvana där befolkningens utbildning har stor betydelse, ca 1 av 30 västernorrlänningar med lång utbildning röker medan 1 av 10 med kort utbildning.

Snusning

1 av 20 kvinnor, medan 1 av 4 män i länet snusar. Bland de yngsta minskar snusning både bland kvinnor och män samtidigt ökar snusningen bland de äldre männen.

Utbildning

Lång eller kort utbildning har betydelse för hälsan. Levnadsvanor som stillasittande, riskbruk av alkohol och rökning samvarierar med utbildning. Fetma, högt blodtryck och diabetes (typ2) är 2-3ggr vanligare för individer med kort jämfört med lång utbildning.


Tillbaka till toppen