Örnsköldsviks sjukhus; Hur blev det efter förändringen?

2011-05-31 08:48

Nu är utvärderingen klar som visar resultatet av det stora förändringarbete som genomförts på Örnsköldsviks sjukhus. Syftet var att nå en kostnadsnivå jämförbar med övriga skogslän.

Ett underskott på - 106 mkr skulle vändas till en budget i balans. 29 % av medarbetarna sades upp, samtidigt som utbudet och produktionen av hälso- och sjukvård skulle vara oförändrad.
– Vad blev resultatet? Vad behöver fortsätta utvecklas?

Örnsköldsviks sjukhus har under de senaste åren drivit en omfattande förändring i hög takt. Utvärderingen av detta omställningsarbete beskriver utvecklingen på sjukhuset under åren 2008 - 2010 och har till syfte att identifiera vilka delar som behöver fortsätta utvecklas.

Utvärderingen sammanfattas i en rapport med två delar, där den ena fokuserar resultat i form av statistik och material från verksamhetens chefer - och den andra delen innehåller en sammanställning av intervjuer med omkring 100 av sjukhusets medarbetare om hur de upplever förändringen. En diskrepans finns mellan de båda delarna.

Resultat

Under 2010 har sjukhusets produktion av hälso- och sjukvård varit lika hög, eller högre jämfört med 2009, med i stort sett oförändrat utbud för invånarna i upptagningsområdet. Sjukhuset har dessutom:  

  • klarat den nationella vårdgarantin
  • nått ett ekonomiskt resultat för helår 2010 på + 1 mkr
  • under samma tidsperiod, infört två nya stora system (Systeam cross journaldokumentation och Vårdaministration),
  • fördjupat samarbetet med vårdgrannar
  • klarat telefontillgängligheten
  • haft en positiv utveckling för läkarrekryteringen
  • lyckats hålla antalet vårdrelaterade infektioner på en låg nivå

– allt detta med 29 % färre medarbetare. Detta har krävt stora insatser av alla på sjukhuset.

Förändringen har inneburit konsekvenser inom många områden, samt fundamentalt ändrade förutsättningar för sjukhusets medarbetare. Det som åstadkommits på förhållandevis kort tid är unikt. Mycket arbete återstår dock för att förändringen ska vara hållbar på lång sikt ur alla perspektiv.

Ett antal aktiviteter utifrån rapporens resultat initieras nu.
Dessa återfinns i rapporten här till höger.

Förbättringsarbetet framöver

En omställning av den här omfattningen är mycket krävande för alla inblandande. Det sätter spår i arbetsglädje och engagemang, vilket också utvärderingarna visar. Dessutom påverkas förtroendet för sjukhuset hos medarbetare och invånarna i upptagningsområdet på ett negativt sätt.

En framgångsfaktor är att den fortsatta processen får fortgå utan nya krav på kostnadsreduceringar. Den fortsatta processen bygger på ”Ständig förbättring”, som systematiskt tar tillvara den kunskap och erfarenhet som finns i organisationen. Grundtanken är att göra dagliga förbättringar i små steg på den egna arbetsplatsen istället för omvälvande stora förändringar. På lång sikt ger det bättre resultat såväl ur patientsäkerhets- arbetsmiljö- och ekonomiskt perspektiv.  


Tillbaka till toppen