Klartecken från landstingets politiker

2011-11-17 15:03

Landstingets politiska ledning ger landstingsdirektören ett brett och starkt stöd i det fortsatta arbetet med fempunktsprogrammet.

Bakgrund

Fempunktsprogrammet anger färdriktning för Landstinget Västernorrland de kommande åren.  Då landstingets ekonomi försämras i växande takt har landstingsdirektören föreslagit hur arbetet vidare snabbare ska konkretiseras, vilket sammanfattas i den så kallade ”huvudstrategin” (införande av uppdragsstyrning, behandlingslinjer och gemensam sjukhusförvaltning).

Samtliga åtgärder bidrar till att så långt det är möjligt freda vårdens resurser och skapar på längre sikt en hållbar ekonomi. Upplägget skapar också förutsättningar för att arbeta mer systematiskt med förbättringar utifrån den medicinska utvecklingen.

Utifrån huvudstrategin blir den naturliga fortsättningen att anpassa landstingsstaben och förvaltningarnas staber utifrån en gemensam sjukhusförvaltning. Nuvarande landstingsstaben föreslås då upphöra som egen förvaltning och renodlas som ledningsstab.

Fokus landstingets hälso- och sjukvård

Under 2012 genomförs en rad åtgärder och insatser, som till att börja med har fokus på landstingets hälso- och sjukvård och de tre sjukhusen. I landstingsdirektörens förslag ingår bland annat: införandet av tydligare uppdragsstyrning, samordning mellan sjukhusen och fördjupade insatser för att etablera behandlingslinjer.

En del i utvecklings- och förbättringsarbetet är att ombilda de tre sjukhusförvaltningarna till en gemensam förvaltning för alla tre sjukhusen. Ledningen och styrningen ska vässas utifrån ett landstingsgemensamt koncernperspektiv. De administrativa rationaliseringsvinster som beräknas uppstå, när landstingsstaben och förvaltningarnas staber anpassas till den nya organisationen, får starkt gehör hos politiken.

Landstingsdirektören har fått mandat och befogenhet att verkställa förändringarna och skall kontinuerligt avrapportera arbetet i landstingets politiska organ.

Också landstingets chefer med ”på tåget”

I organisationen finns stor förväntan på vad fempunktsprogrammet kan åstadkomma. Färdriktningen har en hög acceptans bland landstingets chefer. I en utvärdering från landstingets chefsdag visar 87 % av cheferna starkt stöd för fempunktsprogrammet.


Tillbaka till toppen