Kyliga februarifakta söks

2015-02-10 14:30

Under mitten av februari skickar forskare från Arbets- och miljömedicin i Norrland ut en enkät till cirka 35 000 slumpmässigt utvalda personer från Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Enkäten innehåller frågor om sjukdomar och besvär i relation till kyla. Syftet är att ta fram underlag till hur vi kan förebygga och skydda oss mot hälsorisker som beror på köld.

Köld och kyleffekt påverkar hälsan. Förfrysningsskador är en välkänd risk. Kyla är också en riskfaktor för stroke och hjärtinfarkt men även för smärta i muskler och leder. Kyla kan leda till försämring av kärlkramp i hjärtat eller kärlkramp i fingrar så kallade vita fingrar och av förhöjt blodtryck. Den som har astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, kan försämras i sin sjukdom.

Rätt kunskap behövs

Kunskap om hur riskerna med kyla kan hanteras, är den enskilt viktigaste faktorn för att man ska kunna arbeta eller vistas ute utan risk för skada. Det handlar alltså inte enbart om rätt kläder utan snarare om rätt kunskap.

Modeväxlingar och väderomslag

Landstingen i Norrland och Region Jämtland Härjedalen satsar genom Arbets- och miljömedicin därför på att ta fram aktuell kunskap om kyla och hälsa i Norrland. Det saknas särskilt kunskap om vilka personer eller grupper som är speciellt utsatta för hälsorisker från kyla. Kunskap saknas även om i vilka situationer i dagens samhälle som riskerna är förhöjda. Modeväxlingar, ogynnsam klädsel, övertro på att dagens kommunikationsmedel inte ska krångla samt förlorat riskmedvetande kan vara nya riskfaktorer värda att bevaka. Globala förändringar i vårt klimat och beredskap inför större plötsliga omslag i väderlek, temperatur och nederbörd likaså.

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Tohr Nilsson, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Sundsvalls sjukhus,
060-18 19 27, 070-214 09 55, tohr.nilsson@gmail.com
Ingrid Liljelind, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet
090-785 24 52, ingrid.liljelind@umu.se


Tillbaka till toppen