Regional kulturplan för Västernorrland - lämna dina synpunkter

2011-07-01 15:36

Landstinget Västernorrland har i samverkan med Kommunförbundet Västernorrland och länets kommuner arbetat fram ett förslag till en treårig regional kulturplan för länet. Nu önskar Regionala nämnden få in dina synpunkter på förslaget! Du har till och med den 15 augusti 2011 att lämna in dina synpunkter.

Förlaget till den regionala kulturplanen visar bland annat på utvecklingsområden för de regionala kulturverksamheter som idag får statligt verksamhetsstöd. Landstinget kommer i dialog med Statens kulturråd att, utifrån kulturplanen, från och med år 2012 överta ansvaret för handläggning och uppföljning av det statliga stödet till regionala kulturverksamheter. 

Förslaget till planen har skett i samråd med regionala kulturinstitutioner, civilsamhälle och kulturutövare. Samverkansorganet Kulturforum har utgjort styrgrupp för arbetet med kulturplanen. En arbetsgrupp med sakkunniga i länet inom olika kulturområden har tillsammans med de regionala kulturverksamheterna lämnat värdefulla bidrag till planen. De omfattande samråd som genomförts har också gett värdefulla inspel i arbetet.

Kulturplanens remissutgåva innehåller utvecklingsområden, där det i den kommande politiska handläggningen kan ske förändringar utifrån ekonomiska förutsättningar och prioriteringar. Regionala nämnden har i remissutgåvan ändå valt att presentera samtliga förslag utan inskränkning.

Västernorrlands kulturplan 2012-2014 - remissutgåva (pdf)

Regionala nämndens arbetsutskott för internationella frågor och kultur (UIK) fastställde 2011-06-07 remissutgåvan. 

Lämna in synpunkter

Synpunkter kan lämnas via e-post till monika.ohgren@rvn.se senast den 15 augusti 2011. De kan också skickas in via post till Landstinget Västernorrland, Regional utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND.


Tillbaka till toppen