Landstinget förordar största regionen

2010-08-11 21:47

Landstinget Västernorrland delar utredarna Swecos uppfattning om regionbildningen, att den bästa vore en region för hela Norrland med de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland). Det säger man i sitt yttrande till Kammarkollegiet över rapporten.

I yttrandet konstateras samtidigt att det inte finns politiska förutsättningar i dag att genomföra den regionbildningen. Det är dessutom så att i den ansökan som gjorts, som föranlett utredningen, har det bara handlat om en region med de tre nordliga länen – men även det alternativet uppfyller de uppställda kriterierna, konstaterar man och förordar då det istället.
Landstinget ställer sig i yttrandet till Kammarkollegiet också bakom utredarnas uppfattning att det är viktigt hålla samman Västernorrlands län. De säger i yttrandet att de närmare avgränsningarna av regionen kan komma in senare, genom att kommuner i gränsområdet ansöker om inträde i eller utträde ur regionen. Regeringens beslut bör vara att säga ja till att de tre nordliga länen får bilda en gemensam region.

Kan starta 2011

I yttrandet ägnar man också rätt mycket av innehållet åt att klargöra att det går utomordentligt att starta med regionen redan från 2011. Man hävdar att de tre länen är väl förberedda. Därför uppmanar man regeringen att fatta beslut innan årsskiftet, vilket är en nödvändighet för en region från 2011.
Samtidigt påpekas att om regeringen tycker det är för snabbt att bilda region till den tidpunkten är det ändå inte nödvändigt att vänta hela fyra år innan den bildas. Det går istället att lämna över ansvaret för en regionbildningen till sammanläggningsdelegerade, så att processen att bilda regionen inte avstannar utan fortgår under mandatperioden.
En viktig orsak till att regionen bör bildas så snart som möjligt, är möjligheten att med den få en nystart för strävandena att få ekonomisk balans på både kort och lång sikt, påpekas i yttrandet.

Snabbehandlades

Yttrandet snabbehandlades på tisdagen eftersom man bara fick tio dagar på sig att säga sitt. Det behandlades därför i landstingsstyrelsen på dagen, beslutet där förklarades sedan omedelbart justerat så att man därefter kunde besluta slutgiltigt om yttrandet på ett extra landstingsfullmäktige på kvällen!
Där, liksom i styrelsen under dagen, anförde sjukvårdspartiet och moderaterna avvikande åsikter.
Moderaterna anser att rapporten har så allvarliga sakfel att dess slutsatser inte är tillförlitliga. De anser också att ett så viktigt beslut bör undvikas ett knapp år före valet, samt att regionbildningen saknar folklig förankring.

Ensam reservation

Även sjukvårdspartiet tycker rapporten har allvarliga brister och hävdar att den ansökan Norrstyrelsen gjort om regionbildning, saknar folklig förankring. Dessutom anser man att om regionbildning ska ske, bör frågan avgöras i ett allmänt val och genomföras först 2015.
De avvikande yttrandena går med det yttrande som majoriteten antog. Dessutom reserverade sig centerpartisten Lars-Erik Nordin i fullmäktige, trots att centern i övrigt stöder majoritetsyttrandet.

 

Även Västerbotten tänker stort


Även Västerbottens läns landsting tycker att ett förslag med hela Norrland som en region är bäst, och tillstyrker det i första hand i sitt yttrande. Men då den ståndpunkten ligger utanför fullmäktiges kompetens – det finns ju bara en ansökan om att de tre nordliga ska bilda en region – förordas förslaget med tre län i en region.

Man konstaterar i sitt yttrande – som behandlats i landstingsstyrelsen och slutgiltigt beslutas vid fullmäktige den 2 oktober – att det inte finns några hinder för att bilda en region redan 2011. Landstingen är väl förberedda på en regionbildning.

Landstinget i Västerbotten konstaterar att Norrlands universitetssjukhus’ kritiska massa tillgodoses bäst med en region med fyra län, men att alternativet med tre län är långsiktigt bättre än dagens situation. För hälso- och sjukvården konstaterar man att fyra län skulle ge bästa förutsättningarna att se över den samlade sjukhusstrukturen men att skalfördelar och marginaleffekter i alternativet med tre län är betydande.

Även här oroas man över att det hela ska dra ut på tiden och säger att det är av yttersta vikt att regeringen beslutar under 2009.


Tillbaka till toppen