Landstingsfullmäktige: Historiskt beslut

2011-02-16 15:02

– Landstingsfullmäktige skriver historia i och med dagens beslut! Det påpekade ordförande i Regionala nämnden, Sverker Ågren (KD), när två av de ytterst få ärendena till årets första landstingsfullmäktige behandlades.

Ärendet man hade uppe till beslut handlade nämligen om att avyttra lokalerna för Nordviksskolan, Räddningsgymnasiet och Skedom och överföra huvudmannaskapet för dem till Kramfors respektive Sollefteå kommuner. Därmed har landstinget avslutat det engagemang man tidigare haft inom gymnasieskolan.

– Vi lämnar nu den del av skolväsendet som regleras av skollagen, påpekade Sverker Ågren.

Kvar har Landstinget Västernorrland dock sin skolverksamhet inom de tre folkhögskolorna Ålsta i Medelpad, Hola i Ådalen och Hampnäs i Örnsköldsvik. Den skolverksamheten lyder under andra lagar och har friare former.

Visade bilder

Sverker Ågren visade en del bilder från de tre skolorna man nu lämnar. Han påpekade att Nordvik – som är en av landets äldsta ännu fungerande lantbruksskolor – varit i landstingets ägo sedan 1946. Skedom har varit landstingets sedan 1971 medan Räddningsgymnasiet tillkom för inte så många år sedan.

För fastigheterna för Nordviksskolan och Räddningsgymnasiet får Kramfors kommun betala knappt 6,5 miljoner och för fastigheten för Skedom får Sollefteå kommun betala knappt 150.000 kronor. Det rådde full enighet i frågan i fullmäktige.

Ärendet om revidering av reglementet för Landstingsstyrelsen och vissa nämnder ströks däremot från dagordningen, eftersom nya fakta tillkommit som inte hade behandlats.

Interpellationsdebatt

Ordentlig debatt uppstod det istället i en av de tre interpellationer som behandlades. Det handlade om framtida privatisering av landstinget verksamheter och Kenneth Westin (S) hade interpellerat.

I svaret hade landstingsrådet Per Wahlberg (M) bland annat påpekat att det är klar skillnad mellan privatisering och entreprenadisering, genom att citera Wikipedia. Något som fick Kenneth Westin att påpeka att Wikipedia inte alltid anses som så trovärdigt och att det var märkligt att landstingsledningen behövde slå upp ordet.

Interpellationen ledde till en lång debatt med många inlägg – vilket fick Hans Hedlund (C) att i talarstolen påpeka att ”landstingsledamöterna hittar alltid något att debattera även om föredragningslistan är mycket tunn” – och en del utvikningar gjordes också av några utanför dess ämne.

Personalpolitik

Det interpellerades också om personalpolitiska plattformen och rätten till hel- eller deltid och här påpekade landstingsrådet att några förändringar inte planerades. Han påpekade också, på en interpellation från oppositionsrådet Elisabet Strömqvist (S), att alla tre nuvarande sjukhusen ska vara kvar.

På en enkel fråga från Hans Stenberg (S) lovade landstingsrådet att man ska verka för att se till att privatanställda inom landstingssektorn har meddelarfrihet.

På Elisabet Strömqvists enkla fråga om Förtroenderådets framtid, svarade han dock bara ”frågan är under diskussion”. Något som gjorde Elisabet Strömqvist oroad då hon menade att rådet fungerat alldeles utmärkt.

Landshövdingen

Fullmäktige inleddes med att inbjudne landshövdingen Bo Källstrand pratade till fullmäktigeledamöterna. Han påpekade bland annat att det jobbas med en plan för länets utveckling fram till 2020, men samtidigt att ingen vet hur framtiden kommer att se ut med en ny regionindelning.


Tillbaka till toppen