Landstingsfullmäktige sammanträder 21-22 november

2010-08-11 21:48

Landstingsfullmäktige sammanträder den 21-22 november 2006

Plats: Sessionssalen, Storgatan 1, Härnösand

Program för mötet

Tisdag den 21 november  

09.30 - 10.00 - Information från landstingsdirektören och landstingets revisorer 
10.00 - 12.00 - Allmän landstingspolitisk debatt kring budget och ekonomi   
13.30 - 15.00 - Förhandlingar
15.00 - - Avtackning

Onsdag den 22 november

09.00 - 10.00 - Interpellationsdebatt
10.00 - 10.45 - Ajournering för val till Sveriges Kommuner och Landstings kongresser
10.45 - 11.30 - Förhandlingar
11.45 - 12.00 - Utdelning av Medarbetarstipendium
13.30 - - Förhandlingar
      
Föredragningslista

1. Öppnande av mötet
2. Anmälan av förhinder samt upprop av tjänstgöringsskyldiga landstingsfullmäktigeledamöter
3. Val av justerare för protokollet
4. Anmälan av motioner, interpellationer och frågor under behandling
5. Val av ordförande och två vice ordförande för mötet samt för tiden fram till och med den 31 oktober 2010
6. Val av sekreterare för mötet samt för tiden fram till och med den 31 oktober 2010
7. Budget för år 2007 och ekonomisk plan för 2008-2009
8. Reglemente för landstingets revisorer och arkivreglemente
9. Personalpolitisk plattform 2015
10. Årsredovisning Samordningsförbundet Sollefteå
11. Årsredovisning Samordningsförbundet Härnösand/Timrå
12. Motion från moderata landstingsgruppen om mobil läkare för äldre
13. Motion från Sven-Åke Sjödin (s) och Rune Danielsson (s) om länskliniken Medicinsk rehabilitering
14. Motion från Jacomina Beertema för moderata landstingsgruppen om Skönsmons vårdcentral i Sundsvall
15. Motion från Jarl Strömbäck (fp) om att höja folkbildningsanslaget
16. Motion från Jacomina Beertema för moderata landstingsgruppen om att inrätta ett  öppenvårdscentrum för diabetes i Härnösand
17. Motion från Anders Kempe för sjukvårdspartiets landstingsgrupp om sjukresor – höjd ersättning med egen bil
18. Valärenden

Härnösand den 15 november 2006

Gunvor Eriksson
Ordförande


Tillbaka till toppen