Mantec-avtalet lagbrott anser Konkurrensverket

2010-08-11 21:47

Landstinget Västernorrland har brutit mot lagen om offentlig upphandling när de skrev kontrakt med Mantec utan föregående annonsering.
Det säger Konkurrensverket i ett beslut som offentliggjordes på torsdagen (18 februari).

Någon ytterligare utredning anser dock inte Konkurrensverket att detta ska leda till, eftersom landstinget har uppgett att det aktuella avtalet är under avveckling.
Konkurrensverket startade sin granskning av landstinget avtal med Mantec eftersom det framkommit att avtalet inte föregåtts av någon annonserad offentlig upphandling. På detta svarade landstinget i mitten av december att de hade haft ett omedelbart behov av att genomföra kostnadssänkningar.

Inte kunnat förutse
Den synnerliga brådskan orsakades av omständigheter som landstinget inte kunnat förutse. Uppdragets brådska och komplexitet förutsatte dessutom en leverantör som på kort tid kunde erbjuda tillräckliga personella resurser, mycket speciell kompetens och med dokumenterad erfarenhet från motsvarande uppgifter.
Landstinget åberopar också speciella bestämmelser i lagen om offentlig upphandling när kontraktsvärdet understiger tröskelvärdet. Dessutom sägs att landstingets upphandlingspolicy tillåter direktupphandlingar när värdet inte är över sju basbelopp.

Tillfälliga behov
Konkurrensverkat anser i sitt beslut att kontrakt som har direktupphandlats i princip endast ska tillgodose akuta och tillfälliga behov i avvaktan på att mer långsiktigt avtal hinner upphandlas. Det ska då inte omfatta längre kontraktstid än det normalt tar att genomföra en annonserad upphandling.
Eftersom kontraktstiden i huvudavtalet mellan landstinget och Mantec uppgår till två år anser Konkurrensverket att det talar för att det inte kan anses ha förelegat någon synnerlig brådska. Behovet av kostnadsbesparingar kan heller inte vara ett behov av akut karaktär.

Bristande planering
– Den brådska som landstinget påstår har förelegat, får enlig Konkurrensverkets mening huvudsakligen anses ha berott på bristande planering i den egna organisationen, sägs det i beslutet.
Där påpekas också att det ekonomiska värdet på avtalet klart överstiger tröskelvärdet om 1,9 miljoner kronor. Dessutom kan föreskrifter i en upphandlande myndighets upphandlingspolicy aldrig sätta lagen om upphandling ur spel.
Konkurrensverket konstaterar att kontraktet med Mantec utgör en otillåten direktupphandling, men avslutar ärendet med det konstaterandet.

Får förhålla oss
– Den tolkning om synnerlig brådska, som tidigare landstingsdirektören gjorde, delas inte av Konkurrensverket. Det får vi förhålla oss till i fortsättningen säger landstingsdirektör Lars Bolin i en kommentar till beslutet.


Tillbaka till toppen