Miljöpris 2009

2010-08-11 21:47

På uppdrag av landstingsstyrelsen delar Länspolitiska utskottet vart annat år ut ett miljöpris. Priset delas ut vartannat år vid en ceremoni i fullmäktige, i år 21–22 oktober. Priset är en skulptur eller annat konstverk med symbolisk innebörd samt 25 000 kr. 

På uppdrag av landstingsstyrelsen delar Länspolitiska utskottet vart annat år ut ett miljöpris. Priset delas ut vartannat år vid en ceremoni i fullmäktige, i år 21–22 oktober. Priset är en skulptur eller annat konstverk med symbolisk innebörd samt 25 000 kr.  

Priset avser att uppmärksamma och belöna en insats av värde för vår gemensamma livsmiljö i Västernorrland. Såväl direkt miljöfrämjande prestationer som forsknings- och opinionsbildande insatser skall kunna belönas.

I begreppet livsmiljö ryms, förutom den fysiska naturmiljön, även frågor som berör landskapsvård, boendemiljön och sambandet mellan miljö, folkhälsa och arbetsmiljö.

Det bedöms som viktigt att ta fasta på frågor och program för en regional hållbar tillväxt samt utifrån fastställda regionala miljömål i länet.

Priset skall kunna delas ut till enskilda personer och grupper av enskilda såväl som till organisationer, företag och myndigheter. Insatser inom landstinget kan också uppmärksammas.

Insatsen ska ha koppling till verksamhet inom Västernorrland. Aspiranter utanför länet som på ett påtagligt sätt påverkat länet i positiv riktning är också välkomna att söka. Detta gäller även insatser som också berört andra delar av landet.

 Länspolitiska utskottet utser en jury av tre personer som tillsammans med landstingets miljöchef utser lämplig kandidat utifrån inlämnade förslag och ett nomineringsförfarande. Förslaget skall godkännas av utskottet och presenteras fullmäktige.

Förslag till kandidater kan fås genom: 

  • Information om priset i dagspressen och internet (www.lvn.se) 
  • Kunskap och råd från kommuner, länsstyrelse samt näringslivsorganisationer
  • Juryns egna kunskaper och lokalkännedom

Förslag från allmänhet, privata och offentliga aktörer kan lämnas skriftligt via post eller e-post till Landstingets diarium senast 5 april. Märk förslaget med diarienummer 09- Rn 70.

 

Emailadress:     landstinget.vasternorrland@rvn.se

Postadress:       Landstinget Västernorrland

                        871 85 Härnösand


Tillbaka till toppen