Nationell mätning om patientsäkerhetskulturen

2015-02-03 15:51

Idag presenterar Sveriges kommuner och landsting, SKL, en rapport "Patientsäkerhetskultur – Sammanställning på nationell nivå av landstingens mätningar 2012-2014"

Enkäten, som görs för andra gången, mäter medarbetares erfarenheter och uppfattningar om patientsäkerhet och patientsäkerhetsarbete i den egna verksamheten i respektive landsting/region. Mätningen görs inte för att ta fram jämförelser mellan enheter utan det är den egna enhetens förutsättningar och utveckling som är det viktiga.

Resultatet från mätningen visar att vårdpersonalen i Landstinget Västernorrland upplever en förbättring mellan 2011 och 2014, när det gäller samarbete mellan enheter och information och stöd till både patienter och personal vid så kallade negativa händelser. De sammanställda resultaten på nationell nivå visar samma tendens.

Landstinget Västernorrland arbetar aktivt med patientsäkerhetskulturen och har tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet för alla enheter inom hälso- och sjukvården. Enligt planen går nu svaren på enkäten vidare ut till verksamhets- och enhetschefer som inspel i diskussionerna och arbetet kring patientsäkerhet.

Områden att arbeta vidare med handlar till exempel om öppenhet i kommunikation samt återföring och kommunikation kring avvikelser, för här upplever personalen en försämring.

Dessutom fortsätter arbetet med dialog och kommunikation mellan landstings- och verksamhetsledning och vårdpersonalen – det som i mätningen kallas för högsta ledningens stöd. Man kan se en liten förbättring mellan åren 2011 och 2014, men bedömningen efter mätningen är att det området behöver fortsatta insatser.

I handlingsplanens rekommendationer på landstingsnivå pekar man framförallt på utbildningar vad gäller patientsäkerhet och säkerhetskultur.

För mer information vänligen kontakta, Per Skude, chefläkare, 073-274 30 93 


Tillbaka till toppen