Norra Sverige enas om energi- och sammanhållningspolitik

2015-03-13 16:03

Europaforum norra Sverige (EFNS) har avslutats med att Västerbotten, Norrbotten, Jämtland och Västernorrland antagit två gemensamma politiska positionsdokument om energi- och sammanhållningspolitik.

– De fyra nordligaste länen har enats om gemensamma politiska prioriteringar, något som ger oss en starkare röst i EU-politiken, säger Hans Stenberg (s), ordförande Landstingsfullmäktige.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. Vid de tillfällen då EFNS arrangeras antas ett antal positioner för att de fyra nordligaste länen ska enas om gemensamma målsättningar och linjer i EU-politiken. Under den 21:a konferensen som hållits i Östersund har forumet enats om två gemensamma positioner:

EFNS välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige

EFNS välkomnar den nya EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junkers initiativ att skapa en energiunion. En hållbar och trygg energiförsörjning är av största vikt för alla medborgare i EU.

Samtidigt väntar en rad utmaningar för norra Sverige inom de fem dimensioner som energiunionen valt att arbeta med; att öka försörjningstryggheten, att stärka den inre energimarknaden, att öka energieffektiviteten, att minska användningen av fossila bränslen och att stärka forskning och innovation inom energiområdet.

– Miljö- och klimatfrågorna känner inga landsgränser. Just därför är det så viktigt att samverka inom EU i de här frågorna, säger Glenn Nordlund (s), ordförande Kommunförbundet Västernorrland. Norra Sverige måste förtydliga sina prioriteringar i energifrågorna, annars försvinner vi bland de många olika åsikter som finns i frågan ute i Europa, menar han.

Positionen lyfter bland annat fram att Sverige har stor potential att bidra till en trygg och hållbar energiförsörjning i EU, genom den goda tillgången till förnybar energi. Norra Sverige har även spetskompetens inom förnybar energi.

Man vill stärka kapaciteten i elnäten och skapa statsstödregler som inte motverkar rättvis handel med energi. Europaforum norra Sverige betonar att arbetet i energiunionen ska vara inriktat på att trygga framtidens energiförsörjning i EU genom förnybar energi.

EFNS:s synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige

Europaforum Norra Sverige (EFNS) har inför och under det svenska programskrivningsarbetet engagerat sig i såväl struktur, planering och innehåll i kommande fonder och program för perioden 2014-2020. EFNS har i tidigare positioner ställt sig positiv till EU-kommissionens nya utgångspunkter om att verka i närmare dialog med medlemsstaterna kring utformningen av programskrivningarna. I positionen från EFNS påpekar man att den svenska programskrivningsprocessen hanterats utifrån gamla arbetssätt och att det finns anledning att ifrågasätta om Sverige tillvaratagit de nya angreppssätt som EU-kommissionen efterfrågat.

– Svenska staten verkar inte alltid förstå sin egen geografi, säger Hans Stenberg (s). Alla regioner i Sverige har väldigt olika förutsättningar och utmaningar. Det är viktigt att vi ges möjlighet att anpassa EU-medlen efter de regionala behoven, annars går både regionerna, Sverige och EU miste om enorm utvecklingspotential.

Positionerna i sin helhet finns publicerade på Europaforum norra Sveriges hemsida. Läs dem här:

Europaforum Norra Sverige välkomnar Energiunionen och ser många möjligheter för norra Sverige

Europaforum Norra Sveriges synpunkter och rekommendationer kring ESI-fondernas programskrivningsprocess i Sverige

För mer information:
Hans Stenberg (s), ordförande Landstingsfullmäktige, 070-6710430

Glenn Nordlund (s), ordförande Kommunförbundet Västernorrland,
070 558 81 53


Tillbaka till toppen