Norrlandstingen ger två och en halv miljon till klinisk forskning under 2011

2010-12-01 08:31

De fyra Norrlandstingen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har sedan1986 fördelat drygt 60 miljoner kronor till klinisk forskning i Norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från VISARE NORR.

Vad är VISARE NORR?

Förkortningen står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i NORR . Årligen satsas tillsammans omkring 25 miljoner kronor till forskningen från FoU-anslag från respektive landsting och så kallade spetsprojekt.

VISARE NORR - anslaget skall stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning som skall prioriteras.

Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att bibehålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande.

Erfarenheterna av vårdforskningen genom VISARE NORR är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstingsgränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2011 har de fyra Norrlandstingen ställt 2,4 miljoner kr till förfogande. Härtill kommer 100 000 kr från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

2,5 miljoner fördelade till 23 forskningsprojekt

För 2011 har 37 projekt ansökt om forskningsmedel. 23 projekt har beviljats anslag. Tre av projekten får dela på 100 000 kr ur Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. Av projektledarna är 15 kvinnor och 8 män.

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen och de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd ( FoUU- rådet).

Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för förbundsdirektionen vid dagens sammanträde.

De enskilda projekten beskrivs i sammanställning (pdf)

Mer information

Ytterligare information om forskningsanslaget VISARE NORR kan man få på Norrlandstingens webbplats samt av

Sara Ekström, förbundsdirektör, 070- 680 55 37

Landstingens FoUU chefer:

Karin Zingmark, 070-387 46 25, Norrbottens läns landsting
Jack Lysholm, 070-333 07 36, Västerbottens läns landsting
Christina Reuterwall, 070-660 49 94, Jämtlands läns landsting
Jonas Appelberg, 070-562 12 44, Landstinget Västernorrland


Tillbaka till toppen