Nya miljönyckeltal för landsting och regioner

2012-11-26 08:05

För första gången publicerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en rapport med nationella miljönyckeltal för landsting och regioner. Nyckeltalen omfattar antibiotikaförskrivning, inköp av ekologiska livsmedel, energianvändning i fastigheter, förnybara drivmedel i kollektivtrafiken och klimatpåverkan från medicinska gaser.

– Vi ser positivt på att SKL tar fram nyckeltal så att vi kan jämföra oss med andra landsting och regioner. Det sporrar oss i vårt miljö- och energiarbete, säger Eva Andersson (MP), ordförande i referensgruppen för miljö- och energifrågor.

Förskrivning av antibiotika

Samtliga län har minskat sin användning sedan 2008 men flera visar en stigande trend under de senaste två åren. Användningen är störst i Stockholms och Skåne län samt minst i Dalarnas och Västerbottens län, tätt följt av Jämtland och Västernorrland. Under 2011 minskade antibiotikaförskrivningen i länet kraftigt. Västernorrland var det län som minskade sin antibiotikaförskrivning mest i landet och erhöll hela 36 mkr för detta arbete.

Andel ekologiska livsmedel

Under 2011 nådde endast sex av 21 landsting upp till det nationella målet 25 procent ekologiska livsmedel. Landstinget Västernorrland har gjort en livsmedelsupphandling som gör att vi får bättre pris på ekologiska livsmedel och landstingets mål är att nå upp till 25 procent ekologiska livsmedel till 2014.

Energianvändning i verksamhetslokaler

Landstingets energieffektiviseringar har pågått under många år och vi har nått utmärkta resultat. Landstingen och regionerna har uppnått goda resultat överlag inom området och Landstinget Västernorrland ligger nära de bästa landstingen i statistiken. De nya satsningar på förnybar energi som beslutades den 31 oktober i landstingsstyrelsen kommer ytterligare att stärka landstingets position inom energiområdet. 

Andel förnybart drivmedel i kollektivtrafiken

Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland har antagit Svensk kollektivtrafiks mål om att minst 90 procent av kollektivtrafikens drivmedel ska vara fossilfria till 2020. Denna utveckling har påbörjats tidigare i många delar av landet.

Klimatpåverkan från medicinska gaser

Lustgasens klimatpåverkan är ett problem som alla landsting arbetar för att minska. Förlossningar med lustgas i vårt län ger en klimatpåverkan motsvarande 1164 ton koldioxid. Det är nästan lika stor klimatpåverkan som från landstingets alla tjänsteresor. Målet är att minska de totala lustgasutsläppen med 75 procent till 2014. Därför kommer Landstinget Västernorrland att installera anläggningar som destruerar lustgas inom förlossningsvården.

Läs mer

Läs mer och ta del av rapporten på SKL's webbsida

Upplysningar om innehållet:

Eva Andersson (MP), ordförande i referensgruppen för miljö- och energifrågor
Telefon: 070-228 29 18
Olle Bertilsson, miljöchef Landstinget Västernorrland, telefon: 070-366 52 88


Tillbaka till toppen