Nytt generellt föräldrastöd i grupp inom mödra- och barnhälsovården i Västernorrland

2012-10-03 08:11

En ny föräldrastödsmodell med ramar och struktur kring det generella föräldrastödet i grupp för mödra- och barnhälsovården i Västernorrland har arbetats fram och presenteras nu för personal inom MHV och BHV. Barnkonventionens värderingar genomsyrar upplägget liksom det jämställda föräldraskapet.

Modellen, som är framtagen i enlighet med Landstingsplanen för 2012-2014 börjar användas under hösten 2012 då även introduktionen till personalen på MVC och BVC sker.

Föräldrastöd för alla

Föräldrastöd ska erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar. Det har utformats efter såväl mäns som kvinnors behov med fokus på jämställt föräldraskap. Hänsyn tas också till kulturella och socioekonomiska förutsättningar och olika former av familjebildning.

Syftet har varit att skapa en gemensam struktur för föräldrastödet i Västernorrland. Modellen är tänkt att vara ett pedagogiskt stöd för ledarna av föräldragrupperna och beskriver gruppträffarnas form och innehåll. Tanken är att gruppverksamheten ska bedrivas på ett likvärdigt sätt i länet och kunna utvärderas.

Nationell strategi

Arbetet med föräldrastödsmodellen har sin bakgrund i den rapport som kom 2008: Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla (SOU 2008:131). I rapporten betonar regeringen vikten av att satsa på kvalitetshöjande kompetensuppbyggnad av samhällets stöd till föräldrar i deras föräldraskap och föreslår en långsiktig nationell strategi för generellt föräldrastöd.


Tillbaka till toppen