Öppna jämförelser - miljö och energi

2014-11-20 17:23

Miljöarbetet i landsting och regioner går framåt. Sveriges kommuner och landsting (SKL) redovisar idag i sina Öppna jämförelser för 2013 nyckeltal för miljö- och energi.

Översikt av läget för Landstinget Västernorrland inom de områden som jämförelsen omfattar.

I jämförelse ligger Landstinget Västernorrland bland de bättre inom områdena förskrivning av antibiotika och energianvändning i lokaler. När det gäller användningen av el och värme i lokalerna har denna kunnat minskas med 34 procent per m2 sedan 1995. Detta har bidragit till att kostnadsutvecklingen kunnat hållas nere och att klimatpåverkan halverats per ytenhet. Hade inte denna effektivisering genomförts hade kostnaden för el och värme varit mer än 50 miljoner kronor högre årligen.

Landstinget har via en nyligen genomförd livsmedelsupphandling skapat förutsättningar för att andelen ekologiska produkter kan öka till 40 procent under 2015. Endast ekologiska produkter har efterfrågats för ett antal varugrupper. Det har medfört högre volymer av ekologiskt som lett fram till att bättre priser. Landstingets uppmärksammade arbete med minskat matsvinn har även bidragit till mindre klimatpåverkan och bättre ekonomi. 

Klimatpåverkan från medicinska gaser har kunnat minskas under 2014 då en destruktionsanläggning för lustgas med hög verkningsgrad installerats vid förlossningsavdelningen i Sundsvalls sjukhus. Beslut har tagits att destruktionsanläggningar även ska installeras vid Örnsköldsviks och Sollefteå sjukhus.

Andelen förnybara bränslen inom kollektivtrafiken var låg under 2013. En ny upphandling av kollektivtrafik i länet har bidragit till användningen att förnybara bränslen som el och biodiesel har kunnat öka i och med den nya kontraktsperioden inletts.

Landstinget Västernorrland har i Miljö- och energiplan 2015 – 2019 antagit nya offensiva mål för miljö- och energiarbetet. 


Tillbaka till toppen