PCI-start vid länssjukhuset, första operationen måndag den 25/2

2010-08-11 21:48

Efter Regionförbundets beslut 21/2 står det nu klart att Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand startar upp PCI-verksamhet i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus, NUS.

Sedan hösten 2007 har förberedelser pågått inför uppstarten av PCI och koronarangioverksamhet vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand. Fem nya sjuksköterskor har anställts vid medicinkliniken för att ersätta de fem som övergår till att bli särskilda PCI-sköterskor. Även två erfarna PCI-opratörer har anställts liksom en angiosjuksköterska vid röntgenkliniken.

Verksamheten kommer att bedrivas fem dagar i veckan, måndag - fredag. Antalet behandlade patienter beräknas år 2008 till 350. Ungefär 70 % av ingreppen kommer att utföras på inneliggande patienter. Under helger kommer patienter, som tidigare, att efter medicinsk bedömning sändas till NUS.

¬ Denna nya behandlingsmöjlighet innebär en väsentlig förbättrad verksamhet och en kraftfull modernisering av kardiologin vid Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand, något som kommer hela länet tillgodo och som kan rädda fler liv, säger chefen för medicindivisionen Michael Gårdebäck.

Faktaruta: Koronarangiografi är en kontraströntgenundersökning av hjärtmuskelns egen blodförsörjning via kranskärlen, de så kallade koronarartärerna. Undersökningen utförs för att identifiera eventuella förträngningar som kan behandlas med PCI (perkutan coronar intervention), ballongvidgning eller by-pass kirurgi (CABG = coronary-aortic by-pass grafting). Om PCI bedöms lämplig utförs den i regel vid samma tillfälle som den diagnostiska koronarangiografin.


Tillbaka till toppen