Patientsäkerhetsberättelsen 2013

2014-02-13 08:55

Patientsäkerhetsberättelsen för 2013 summerar patientsäkerhetsarbetet under föregående år. Patientsäkerhetsfrågorna har haft starkt fokus på alla nivåer och Landstinget Västernorrland har klarat samtliga grundkrav inom den nationella patientsäkerhetssatsningen.

 Exempel på aktiviteter och goda resultat under 2013

 • Implementering av ledningssystem
 • Alla grundkrav och fem av sex indikatorer i den Nationella patientsäkerhetssatsningen klarades
 • Andelen svårare tryckskador (Svårighetsgrad 3-4) minskats. Västernorrland nu ett av de fem bästa landstingen på området. 
 • Framtagande av behandlingslinjer (Vem gör vad mellan egenvård, primärvård, sjukhus)
 • Framtagande av fyra kvalitetssäkrade vårdprocesser (Diabetes, Hjärtsvikt, Depression och Bröstcancer)
 • Utveckling av vårdplaneringsprocessen för säkrare övergångar
 • Arbete inom satsningsområdena urinvägsinfektioner, centrala venösa katetrar samt postoperativa sårinfektioner
 • Införande av kvalitetsregistret Senior Alert
 • Arbete med att reducera trycksår, fall, nutrition
 • Användande av metoden S-BAR för informationsöverföring
 • Förbättrad utskrivningsinformation när det gäller läkemedel
 • Patientmedverkan i händelseanalysarbetet
 • Samarbete med patientföreningar
 • Antibiotikaförskrivningen inom öppenvård har minskats.
 • Förskrivningsmönstret gällande läkemedel till äldre har förbättrats med betydande minskning av lugnande, sömnmedel och neuroleptika till personer 75 och äldre. 
 • Västernorrland har förbättrat en rad kvalitetsparametrar i den nationella ”Öppna jämförelser”
 • Metod utarbetad för patientsäkerhetsdialog 
 • Regelbunden screening på enheter med patientgrupper som är riskutsatta för VRE 
 • Riskanalyser utifrån patientsäkerhetsperspektiv har genomförts inför verksamhetsförändringar och åtgärdsförslagen följts upp. 
 • Utvecklade samarbetsformer för analys, uppföljning och stöd till vårdgivare 
 • Patientsäkerhetskonferens med temat ”Rätt från början” för medarbetare inom hela landstinget. 
 • En enhet har bildats med syfte att utveckla och samordna arbetet med kunskapsstyrning, patientsäkerhet och vårdhygien. (Kvalitet och patientsäkerhetsenheten)
 • Ny organisation för vårdhygien
 • Införande av infektionsregistrering och ett nytt registreringsverktyg

 


Tillbaka till toppen