Primärvården Västernorrland ännu bättre på att tackla tobak

2010-08-11 21:47

Primärvården Västernorrland har fått 200 000 kronor från Statens Folk­hälsoinstitut för att öka tobaksavvänjning.

Målet är att tobaksbruk ska identifieras och tobaksslutarstöd erbjudas.

Syftet är att all personal med patientnära uppgifter ska erbjudas redskap för det tobaksföre­byggande arbetet genom bl.a. kompetensutveckling.

Projektet inleddes med en behovsinven­tering på vårdcentralerna i februari-mars 2009.

Majoriteten av vårdcentralerna erbjuder tobaksavvänjning. De flesta som får tobaksavvänjning erbjuds det via individuella samtal.

Många vårdcentraler uppger att det finns behov av mer avsatt tid och struktur för att utveckla tobaksavvänjning på vårdcen­tralerna. Vidare öns­kar man få mer fortbildning, faktamaterial om tobak samt bättre redskap i hälsopedagogik.

Utifrån resultat från rapporten ”Tobaksavvänjning – inventering inom Primärvården Västernorrland 2009” kommer fortbildningsinsatser med mera att genomföras under hösten 2009.

Läs rapporten i sin helhet här.

Bilaga 1 

Bilaga 2

Bilaga 3

För mer information kontakta:

Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson e-post: iwona.jacobsson@rvn.se eller

Företagssköterska Gunnel Granström, e-post: gunnel.granstrom@rvn.se


Tillbaka till toppen