Primärvården på plus

2010-08-11 21:47

Primärvården Västernorrland gör ett plus på 5 miljoner i bokslutet för 2008.
– Vi är mycket nöjda med resultatet. Samtidigt vet vi att dessa pengar, tillsammans med de medel som frigörs genom vår reducering av kostnader i och med en förändrad vårdcentralsstruktur, behövs för framtida utmaningar, säger primärvårdsdirektör Lennart Moberg.

– Vi behöver ökade resurser att möta ett ökat vårdbehov och vi behöver också frigöra resurser för kunna göra förbättringar för vissa diagnosgrupper, till exempel inom astma/KOL-vården.

– Tanken är också att på sikt kunna ha öppet längre på vårdcentralerna och att erbjuda vård under exempelvis kvällar. Andra stora utmaningar är en förbättrad diabetes- och hjärtsjukvård, säger Lennart Moberg.
 Bakom det goda resultatet för 2008 ligger framför allt medarbetarnas stora engagemang men också sommarsamverkan mellan vårdcentralerna och en stor återhållsamhet vad avser inköp.
 
Under året har Primärvården Västernorrland även förbättrat tillgängligheten per telefon.

Patienter, som nyligen besökt familjeläkarmottagningarna i länet, har i en patientenkät tillfrågats om bland annat service och bemötande. Det nyligen redovisade resultatet visar att landstingsdrivna vårdcentraler erhöll ett bättre sammantaget betyg än de vårdcentraler som drivs på entreprenad.


Finns ytterligare frågor, kontakta:

Lennart Moberg, primärvårdsdirektör
tfn 0611-840 20, 070-191 68 75


LEDNINGSSTABEN INFORMATION
www.lvn.se/press


Tillbaka till toppen